Vicky FORD : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Komisjonide esimeeste konverents

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS finantstehnoloogia kohta: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (B8-0024/2017) EN  
 

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: haruldaste haiguste ravi parandamise kohta  
- P8_DCL(2015)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Algatatud : 18-05-2015
Tähtaeg : 18-08-2015
Allakirjutanute arv : 172 - 24-08-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon