• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 
ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta  
- CONT_AD(2012)489357 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta  
- CONT_AD(2012)489355 -  
-
CONT 
ARVAMUS Volitus 2012. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT