Ashley FOX : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Programmi „Erasmus+“ rakendamine (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi idapiirkondade strateegilise transporditee Via Carpathia ehituse kohta  
- P8_DCL(2016)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 08-06-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi Karpaatia piirkonna kohta  
- P8_DCL(2015)0073 - Kehtivuse kaotanud  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 15-03-2016
Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas  
- P8_DCL(2015)0063 - Kehtivuse kaotanud  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele