William (The Earl of) DARTMOUTH : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 27-11-2018 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Independent (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

 • 10-09-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon
 • 05-11-2018 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande kohta  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta  
- INTA_AD(2018)623884 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- INTA_AD(2016)589274 -  
-
INTA 
ARVAMUS ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke?  
- INTA_AD(2015)560834 -  
-
INTA 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Põldtunnustamise samaväärsus (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

We abstained in this legislative vote because we believe that the measure is permissive and should facilitate international trade.

Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) EN  
 

This legislative report seeks to reduce the VAT compliance burden for small businesses. Although it does not support the EU VAT system of taxation, UKIP does not wish to impede any reduction in compliance costs and so abstained.

Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) EN  
 

UKIP MEPs voted to abstain on this technically non-legislative report. In the UK, this drug already falls under the criteria listed in the Psychoactive Substances Act 2016. Subjecting it to control measures in the EU will assist in reducing its availability on the UK market. For this reason, UKIP MEPs abstained in this vote.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid