Josefa ANDRÉS BAREA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kuidas saaks Euroopa Liit aidata kaasa ettevõtetele, äriühingutele ja alustavatele ettevõtjatele soodsa keskkonna loomisele, et neil oleks võimalik luua uusi töökohti?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ühise kalanduspoliitika välismõõde  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste arenguaspektid ja nende mõju vaesuse vähendamisele arenguriikides  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon