Lorenzo FONTANA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 11-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 22-03-2018 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 11-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Itaalia)

Liikmed 

 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 27-07-2015 / 22-03-2018 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine (A8-0058/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore della denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (A8-0055/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) IT  
 

Voto a favore in quanto il testo non presenta problematicità specifiche.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: laste piinamise ja hukkamise hukkamõistmise kohta Saudi Araabias  
- P8_DCL(2016)0126 - Kehtivuse kaotanud  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 45 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: primaarsektoris töötada soovivatele noortele tehnilise erikoolituse andmise tähtsuse kohta  
- P8_DCL(2016)0121 - Kehtivuse kaotanud  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 25 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: võltsimise vastu võitlemise kohta veinitööstuses ja piiritusjookide sektoris  
- P8_DCL(2016)0120 - Kehtivuse kaotanud  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 23 - 22-02-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon