• Kriton   ARSENIS  

Kriton ARSENIS : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 
ARVAMUS Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatis  
- DEVE_AD(2012)483813 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega  
- DEVE_AD(2012)483471 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2012)480770 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2011)473931 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2011)458582 -  
-
DEVE 
ARVAMUS SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas  
- DEVE_AD(2010)448875 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimist Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel  
- DEVE_AD(2010)448998 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kongo Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT), sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2010)448881 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal  
- DEVE_AD(2010)445821 -  
-
DEVE