Kriton ARSENIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Kreeka)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamine  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)  
- P7_DCL(2012)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 188 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: kalad kui ühine hüve  
- P7_DCL(2011)0047 - Vastu võetud  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0129
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012
Kirjalik deklaratsioon: Kiropraktika  
- P7_DCL(2010)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon