Angelika WERTHMANN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 03-07-2012 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 04-07-2012 / 07-04-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 08-04-2014 / 30-06-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 13-07-2010 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Austria)
 • 14-07-2010 / 30-06-2014 : - (Austria)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 16-09-2009 / 03-07-2012 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 01-03-2011 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 03-07-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 07-09-2012 / 07-04-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 10-09-2012 / 07-04-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 17-09-2012 / 21-10-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 12-11-2013 / 07-04-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs  
- BUDG_AD(2014)524574 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014–2020  
- BUDG_AD(2012)487685 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu Kohtu põhikirja  
- BUDG_AD(2012)475913 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
ARVAMUS 29. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)  
- PETI_AD(2013)513298 -  
-
PETI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine  
- P7_DCL(2014)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Autistlike inimeste kaitsmine kiusamise eest  
- P7_DCL(2013)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 156 - 09-03-2014
Kirjalik deklaratsioon: Neurodegeneratiivsetest haigustest tulenevad probleemid tööelus  
- P7_DCL(2013)0018 - Kehtivuse kaotanud  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 161 - 08-01-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon