Antigoni PAPADOPOULOU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democratic Party (Küpros)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2012)  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta  
- EMPL_AD(2013)516703 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Komisjoni 7. ja 8. eduaruanne ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegiline aruanne programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2013  
- EMPL_AD(2013)519793 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta  
- FEMM_AD(2013)519683 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Komisjoni puuetega inimeste õigustega tegeleva direktoraadi loomine  
- P7_DCL(2014)0007 - Kehtivuse kaotanud  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 125 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Naiste südame ja veresoonkonna haiguste varajase diagnoosimise parandamine  
- P7_DCL(2014)0003 - Kehtivuse kaotanud  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 151 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Mittenakkuslike haiguste suure esinemissageduse tõrje saartel  
- P7_DCL(2014)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 61 - 14-04-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon