Corinne LEPAGE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-03-2010 : Mouvement Démocrate (Prantsusmaa)
  • 31-03-2010 / 30-06-2014 : Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (Prantsusmaa)

Aseesimees 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud probleemid  
- ENVI_AD(2011)462884 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm  
- ENVI_AD(2011)454639 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kalad kui ühine hüve  
- P7_DCL(2011)0047 - Vastu võetud  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0129
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012
Kirjalik deklaratsioon: Positiivse tulemuse andnud situatsioonitesti tunnustamine rassilise diskrimineerimise õigusliku tõendina  
- P7_DCL(2011)0038 - Kehtivuse kaotanud  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Algatatud : 12-09-2011
Tähtaeg : 15-12-2011
Allakirjutanute arv : 104 - 15-12-2011
Kirjalik deklaratsioon: Põlevkivigaasi ja -õli maardlate uurimine  
- P7_DCL(2011)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Algatatud : 06-06-2011
Tähtaeg : 06-10-2011
Allakirjutanute arv : 91 - 06-10-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon