Frédéric DAERDEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 19-06-2014 : Parti Socialiste (Belgia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
  • 16-09-2009 / 19-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
  • 19-01-2012 / 19-06-2014 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas  
- EMPL_AD(2013)516642 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist  
- EMPL_AD(2013)516641 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ELi liikmesriikide valmisolek uue ühtekuuluvuspoliitika programmiperioodi tõhusaks ja õigeaegseks alustamiseks  
- BUDG_AD(2013)519799 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Puudega isikutele mõeldud Euroopa Liidu dokument  
- P7_DCL(2013)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 347 - 20-08-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon