Giommaria UGGIAS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 12-09-2011 / 28-09-2011 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 31-08-2011 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 01-09-2011 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta  
- REGI_AD(2012)494608 -  
-
REGI 
ARVAMUS Piirkondlike lennujaamade ja lennundusteenuste tulevik ELis  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta  
- TRAN_AD(2012)492848 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]  
- REGI_AD(2012)494699 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Resolutsiooni ühisettepanek Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse  
- RC-B7-0579/2011  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi saartel taastuvate energiaallikate kasutamise piirkondlikud strateegiad  
- P7_DCL(2013)0020 - Kehtivuse kaotanud  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 62 - 21-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Kirjalik deklaratsioon mereturismi edendamise kohta Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2012)0038 - Kehtivuse kaotanud  
Nuno TEIXEIRA , Izaskun BILBAO BARANDICA , Carlo FIDANZA , Silvia-Adriana ȚICĂU , Giommaria UGGIAS  
Algatatud : 10-12-2012
Tähtaeg : 14-03-2013
Allakirjutanute arv : 67 - 20-02-2013
Kirjalik deklaratsioon: Saarte pakti muutmine Euroopa ametlikuks algatuseks  
- P7_DCL(2011)0037 - Vastu võetud  
Spyros DANELLIS , Maria da Graça CARVALHO , Kyriakos MAVRONIKOLAS , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS  
Algatatud : 12-09-2011
Tähtaeg : 19-01-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 19-01-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0016
Allakirjutanute arv : 388 - 19-01-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon