Csaba MOLNÁR : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HU  
 

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására. Az Elnökök Értekezlete 2019. március 21-i határozatával, több részre bontotta a Bizottság javaslatát és felhatalmazta az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen külön jogalkotási jelentést a hamis és eredeti okmányok online rendszerére (False and Authentic Documents Online – FADO) vonatkozó rendelkezésekről.
A FADO létrehozására azzal a céllal került sor, hogy megkönnyítse a mintaokmányokra és az ismert hamisítási módszerekre vonatkozó információcserét a tagállamok hatóságai között. A FADO az eredeti és a hamis okmányokra vonatkozó információk elektronikus tárolására, gyors cseréjére és validálására szolgál.
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban a módosító indítványokkal egységes szerkezetbe foglalva fogadja el.
Ennek megfelelően szavaztam.

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0093/2020, B9-0095/2020) HU  
 

A tárgyban az ECR képviselőcsoport önálló, a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoportok közös, állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be.
Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 64. ülésszakának kiemelt témája a Pekingi Nyilatkozat és a Pekingi Cselekvési Platform végrehajtásának felülvizsgálata és értékelése. A közös tervezet leszögezi, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csupán alapvető emberi jog, hanem a társadalmi-gazdasági fejlődés előrehaladásának és a szegénység csökkentésének előfeltétele. Rámutat, hogy a bérek és a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség csökken ugyan az Unióban, de továbbra is magas, a nemek közötti foglalkoztatási különbség 11,5 százalékponton stagnál és a nők csaknem négyszer nagyobb eséllyel dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. Elvi éllel mondja ki, hogy az Isztambuli Egyezmény elleni föllépés kimondottan a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a csorbítása, és így egyenértékűnek kell tekinteni a demokrácia elleni támadásokkal.
Mindezekre alapozva a Tanácsnak címzett ajánlások elfogadását javasolja, különösen a nők gazdasági és politikai szerepvállalásának növelésére, a nemi alapú erőszak felszámolására és a nők alapvető jogainak biztosítására, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő politikákra vonatkozóan.
Szavazatommal a közös indítvány elfogadását támogattam.

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére. A határozat elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet.
Ennek megfelelően szavaztam.

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 

Ez a legátfogóbb és legambiciózusabb megállapodás, amelyet az EU egy fejlődő országgal valaha is megkötött. Összességében a vámtarifák több mint 99%-át megszünteti. Célja ösztönözni a növekedést és a foglalkoztatást, javítani a versenyképességet, küzdeni a szegénység ellen és megszilárdítani a szerkezeti reformokat.
Vietnam lendületben levő, versenyképes és összekapcsolt gazdasággal, majd 100 millió polgárral, bővülő középosztállyal, valamint fiatal és dinamikus munkaerővel rendelkezik. Egyike az ASEAN leggyorsabban fejlődő országainak, GDP-jének átlagos növekedése 2000 és 2018 között mintegy 6,51%-os volt. Emellett egyike a régió legnyitottabb és a szabadkereskedelem tekintetében legfogadókészebb gazdaságainak.
A megállapodás kötelezettségeket tartalmaz az emberi jogokra általában és azok munkahelyi védelmére vonatkozólag, mindkét felet kötelezi a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások, így a Párizsi Megállapodás végrehajtására. Átfogó és kötelező fejezetet tartalmaz a kereskedelem és a fenntartható fejlődés tekintetében. Kötelezi Vietnamot, hogy hajtsa végre az általa ratifikált alapvető ILO-egyezményeket, és tegyen kitartó erőfeszítéseket a függőben lévő egyezmények ratifikálására.
A megállapodás fontos lépés az EU végső célja, egy régiók közötti szabadkereskedelmi térség kialakítása felé az ASEAN-országokkal. A Szingapúrral és Japánnal kötött hasonló megállapodásokkal együtt megerősíti az EU kapcsolatait Ázsiával egy olyan időszakban, amikor megkérdőjelezik a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmet.
Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére. A határozat elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlásában azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás megkötésével értsen egyet.
Ennek megfelelően szavaztam.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás csaknem azonos az EU és Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodással, és túlmutat a CETA-ban foglalt beruházásvédelmi rendelkezéseken. Hatálybalépését követően fölváltja a Vietnám és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási megállapodást és elő fogja segíteni a Vietnám és az EU közötti magas színvonalú beruházások előmozdítását.
A megállapodás tartalmazza a megkülönböztetés tilalmát, a gyors és megfelelő kompenzáció nélküli kisajátítás tilalmát, a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazatelepítésének lehetőségét, az igazságos és méltányos bánásmódra és a fizikai biztonságra vonatkozó általános garanciát, kötelezettségvállalást, hogy a kormányok tiszteletben fogják tartani írott és jogilag kötelező érvényű szerződéses kötelezettségeiket a beruházó irányában és kötelezettségvállalást a veszteségek kompenzálására háborús vagy fegyveres konfliktushoz kapcsolódó bizonyos körülmények között. Az egyezménynek része a viták elkerülésére és rendezésére szolgáló hatékony, állandó és független mechanizmus egy nemzetközi és független beruházási bírósági rendszer révén, az igazságos és méltányos bánásmódra vonatkozó kötelezettség megsértésének pontos meghatározását és a rendszerrel való esetleges visszaélésekkel szembeni biztosítékokat.
Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (B9-0091/2020) HU  
 

A Bizottság 2019. október 31-én felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról. A Verts/ALE képviselőcsoport indítványt nyújtott be, hogy a Parlament emeljen kifogást a bizottsági rendelettel szemben, és hívja föl a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely kerüli a fosszilis tüzelőanyagok bármely új infrastruktúrájának kiépítését, és amely teljes mértékben összeegyeztethető a Párizsi Megállapodásban vállalt uniós és tagállami kötelezettségekkel.
Alapos megfontolás után az indítványt azért szavaztam meg, mert a negyedik listán szereplő projektek elavultak és klímaszempontból sem megfelelők. A negyedik lista elutasításával van a lenagyobb esélye annak, hogy új, valóban a klímaváltozást megfékezni képes projektlista jöjjön az Európai Parlament elé.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (B9-0089/2020) HU  
 

A Bizottság javaslatot tett a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre, amelyben a vinil-klorid polimerjeiben vagy kopolimerjeiben stabilizátorként használt ólom szintjét kívánja korlátozni. Az ólom azonban olyan mérgező vegyi anyag, amely még kis mennyiségben is súlyos egészségkárosodást okozhat, továbbá nagyon mérgező a vízi élővilágra. A Parlament ezért a Bizottságnak a PVC környezetvédelmi szempontjairól szóló, 2000. július 26-i zöld könyvére válaszul fölszólította a Bizottságot, hogy tiltsa be az ólom PVC-ben stabilizátorként való használatát, vagyis a rendelettervezet ellentétes a parlament álláspontjával.
Mindezek következtében a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság azt indítványozza, hogy a Parlament mondja ki: a bizottsági rendelettervezet nem egyeztethető össze a REACH-rendelet céljával és tartalmával, ezért ellenzi annak elfogadását, és hívja föl a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelettervezetet, haladéktalanul nyújtson be új tervezetet a bizottságnak, továbbá úgy módosítsa a rendelettervezet mellékletét, hogy törli a (14) bekezdés a) és b) pontját, valamint a (15), (16), (17) és (19) bekezdést, továbbá a (13) bekezdésben említett türelmi időt legfeljebb 6 hónapra csökkenti.
Az indítvány elfogadását támogattam.

EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (B9-0090/2020, B9-0092/2020) HU  
 

A tárgyban az ID frakció önálló, a többi politikai csoport közös állásfoglalási indítványt nyújtott be. A közös indítvány abból indul ki, hogy a női nemi szervek megcsonkítása az emberi jogok súlyos és szisztematikus megsértése, a nők elleni erőszak egy formája és a nemek közötti egyenlőtlenség megnyilvánulása, amely nem kapcsolódik egyetlen valláshoz vagy kultúrához sem. Rámutat, hogy Európában mintegy 600 000 nő és lány él a női nemi szervek megcsonkításának egész életen át tartó fizikai és pszichológiai következményeivel, és további 180 000 lányt fenyeget a megcsonkítás. Hangsúlyozza elkötelezettségét, hogy világszerte segítsen felszámolni ezt a gyakorlatot. Kiemeli, hogy az Isztambuli Egyezmény értelmében a tagállamoknak bűncselekménynek kell minősíteniük a női nemi szervek megcsonkítását és fölszólítja ezzel összefüggésben a Tanácsot, hogy sürgősen zárja le az Isztambuli Egyezmény EU általi ratifikálását az Egyezményhez való széles körű, korlátozások nélküli csatlakozás alapján, és szorgalmazza valamennyi tagállam általi ratifikálását. Fölszólítja a Bizottságot emberi jogi záradékok beillesztése révén annak biztosítására, hogy a harmadik országokkal kötendő uniós együttműködési és kereskedelmi megállapodásokat a nemzetközi emberi jogi normáknak – így a női nemi szervek megcsonkítása fölszámolásának – való megfelelés szempontjából tárgyalják meg és vizsgálják felül.
A tervezet elfogadását támogattam.

Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (B9-0094/2020) HU  
 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság állásfoglalási indítványa üdvözli, hogy az automatizált döntéshozatal innovatív és jobb szolgáltatások nyújtásának lehetőségét kínálja a fogyasztóknak. Fölhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a jogszabályok jobb érvényesítéséről szóló irányelv azon új szabályainak végrehajtását, amelyek előírják a kereskedők számára a fogyasztók tájékoztatását, ha az áruk vagy szolgáltatások árát automatizált döntéshozatal és a fogyasztói magatartás profilalkotása alapján személyre szabták. Nyomatékosan kéri a Bizottságot a fogyasztók tájékoztatásának nyomon követésére, ha az áruk vagy szolgáltatások árát automatizált döntéshozatal és a fogyasztói magatartás profilalkotása alapján személyre szabták. Ösztönzi a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kereskedőkre vonatkozó kötelezettségek lehetővé teszik-e a fogyasztók hatékony választását, és megfelelő fogyasztóvédelmet biztosítanak-e. Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy bár az automatizált döntéshozatali folyamatok javíthatják a szolgáltatások hatékonyságát és pontosságát, egyes – például orvosi, jogi és számviteli vagy banki – szakmák esetében a felelősséget mindig embereknek kell viselniük, rendelkezve azzal a képességgel is, hogy az automatizált folyamattal hozott döntéseket adott esetben felülbírálhassák.
A tervezet elfogadását támogattam.

Yhteystiedot