Fabio Massimo CASTALDO : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italia)

Varapuhemies 

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentti

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT  
 

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT  
 

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT  
 

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto EU:n liittymiseen lapsen oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen  
- P8_DCL(2016)0135 - Rauennut  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 120 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto luomutuotteiden käytön edistämiseen ruokaloissa  
- P8_DCL(2016)0117 - Rauennut  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto tarpeeseen tukea ja edistää Euro–Välimeri-alueen nuorten työllistettävyyttä  
- P8_DCL(2016)0116 - Rauennut  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 88 - 25-01-2017

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot