Franc BOGOVIČ : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) SL  
 

Glasoval sem za Poročilo za odobritev finančne pomoči državam članicam za kritje resnega finančnega bremena, ki jim bo povzročeno v primeru izstopu Združenega kraljestva iz EU brez sporazuma.
Uredba bo sicer začela veljati le, če sporazum o izhodu ne bo dosežen pred dejanskim brexitom, pri čemer je pomembno, da je EU pripravljena tudi na to možnost.
Namen poročila je razširiti področje uporabe Solidarnostnega sklada EU, da bi izkazali evropsko solidarnost do najbolj prizadetih držav članic, ki bodo utrpele največjo škodo in finančno breme zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora. V skladu z načelom subsidiarnosti predlog opredeljuje jasna merila za upravičenost do uporabe sredstev Solidarnostnega sklada EU. Pomoč v okviru tega instrumenta bo zato omejena na stroške, ki imajo resne posledice za gospodarske in finančne razmere v določeni državi članici.
Menim, da je to v skladu z osnovnim načelom Sklada o dejanski solidarnosti EU v primeru nesreč.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut) (B9-0151/2019) SL  
 

Glasoval sem proti predlogu resolucije, s katero Evropski parlament v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika Komisiji očita, da je z osnutkom izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za uporabo kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Cromomed S.A. in drugi), presegla svoja izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1907/2006.
Ravno tako Komisijo poziva, naj osnutek svojega izvedbenega sklepa umakne in predloži nov osnutek sklepa o avtorizaciji samo za uporabe, ki so posebej opredeljene in za katere niso na voljo ustrezne alternative.
Menim, da za takšen predlog Parlamenta ni razlogov.

Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) SL  
 

Podprl sem predlog resolucije, ki obravnava posledice prenehanja delovanja britanske družbe Thomas Cook na gospodarstvo, notranji trg, zaposlovanje in prosti pretok oseb ter izraža globoko zaskrbljenost za 600.000 ljudi, oddaljenih od doma, in tisoče lokalnih dobaviteljev in hčerinskih družb, večinoma MSP, ki so se zaradi prenehanja poslovanja Thomasa Cook znašli v resnih finančnih težavah.
Predlog poziva pristojne organe, naj opravijo analizo razlogov za stečaj družbe Thomas Cook. Hkrati prosi Komisijo, naj opredeli in omogoči hiter in učinkovit dostop do finančnih instrumentov EU, ki bi lahko nadomestili škodo, povzročeno sektorju, v prihodnje pa naj z ustreznimi ukrepi prepreči tovrstne dogodke in pri tem upošteva tudi ustrezno zaščito potrošnikov.

Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (B9-0117/2019) SL  
 

Glasoval sem za predlog resolucije, ki poziva države članice, da prekinejo obstoječi zastoj oziroma blokado v Svetu in zaključijo prvo obravnavo predloga o javnem poročanju po posameznih državah ter začnejo medinstitucionalna pogajanja s Parlamentom, da bi čim prej dokončali zakonodajni proces in spoštovali načelo lojalnega sodelovanja, na tem za EU izredno pomembnem področju, ki je ustrezno vzajemno razkritje podatkov o davku od odhodka podjetij in podružnic – javno poročanje po državah.

Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) SL  
 

Podprl sem predlog Resolucije, ki odločno obsoja enostranski turški vojaški poseg na severovzhodu Sirije, ki predstavlja hudo kršitev mednarodnega prava in spodkopava stabilnost in varnost celotne regije.
Resolucija tudi poudarja, da je treba nujno končati sirski konflikt; globoko obžaluje neuspeh večkratnih regionalnih in mednarodnih prizadevanj za končanje vojne v Siriji ter poziva k obnovitvi in okrepitvi sodelovanja na svetovni ravni za mirno in trajno rešitev konflikta. Hkrati tudi poziva vse strani, ki so sodelovale v nedavnih spopadih, naj se udeležijo mednarodnih pogajanj, da bi se poiskala trajna rešitev za razmere vzdolž severovzhodne sirske meje ter zahteva, da se ohranijo jamstva za avtonomijo kurdske regije v Siriji.

Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SL  
 

Glasoval sem proti resoluciji, saj menim, da ne določa ustreznih in celovitih rešitev za problematiko iskanja in reševanja v Sredozemlju.
Po moji oceni so v resoluciji zlasti sporne določbe, ki zahtevajo, da se informacije o reševanju pošiljajo tudi vsem morebitnim plovilom v bližini, ki bi se lahko takoj vključili v reševanje, saj menim, da bi bilo to v nasprotju z zakonodajo EU.
Ravno tako bi morala Komisija predstaviti načrt reševanja problematike z vključitvijo varnih tretjih držav v regiji, ki bi lahko pomagale pri reševanju položaja prosilcev za azil.

Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) SL  
 

Predlog resolucije sem s svojim glasom podprl, saj smatram, da ustrezno opozarja na vlogo Sveta in zlasti vlogo Francije, Danske in Nizozemske, ki so podale negativno stališče o začetku pogajanj za pristop Severne Makedonije in Albanije k EU.
Resolucija poudarja, da je bila zelena luč pristopnih pogajanj za te države že večkrat preložena in nadaljnja zamuda, ko so sicer izpolnjena vsa merila za začetek pogajanj, vodi do izgube verodostojnosti EU. Hkrati drugim akterjem (Kitajska, Rusija) omogoča večji vpliv v regiji, kar pa ne ustreza nujno vrednotam in interesom EU.
Resolucija tudi poziva Komisijo, naj preuči širitveno politiko in hkrati poudari prednosti širitve tako za države kandidatke kot za države članice.

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat SL  
 

Glasoval sem za predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SL  
 

S svojim glasom sem podprl resolucijo, saj po moji oceni izraža odločno in ambiciozno stališče do proračuna EU 2020, ki ga je podprlo skupno 5 političnih skupin (PPE, S&D, Renew, ECR in Zeleni).
Predlog resolucije izrecno izpostavlja, da je bistveno obravnavati podnebni izziv in varovati okolje tako, da se bo spodbudilo zaposlovanje, ustvarila delovna mesta, povečala konkurenčnost, spodbudil trajnostni razvoj in zagotovila družbena blaginja; poudarja ključno vlogo novih in nastajajočih tehnologij pri doseganju tega cilja. Nadalje poudarja, da mladi ostajajo ena glavnih prednostnih nalog za proračun Unije.
Predlaga tudi dodatne usmerjene okrepitve drugih proračunskih vrstic, ki so povezane s prednostnimi nalogami Parlamenta na področjih, kot so MSP, digitalizacija, umetna inteligenca, raziskave raka, sodelovanje na področju varnosti in pravosodja, carine, migracije in zunanja politika, vključno z razvojno in humanitarno pomočjo.

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) SL  
 

Glasoval sem za drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017.

Yhteystiedot