Abir AL-SAHLANI : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 - kaikki pääluokat SV  
 

Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.

Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) SV  
 

Vår övertygelse är att välstånd skapas genom fri handel och rättvis konkurrens. Därför är vi principiellt emot den europeiska globaliseringsfonden, som vi menar är ett uttryck för protektionism. Särskilt i ljuset av den svenska Riksrevisionens analys, där man menar att fonden rentav har en negativ effekt på återgången till arbete. Vi anser att fonden förlorat sitt berättigande och inte bör användas mer. I det angivna fallet föreslås en utvidgning av omfattningsområdet för fonden vid ett eventuellt avtalslöst Brexit, som i nuläget förefaller osannolikt. Eftersom att inga nya medel tillförs fonden står vi fast vid vår principiella ståndpunkt avseende fonden och dess användning.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini (B9-0103/2019) SV  
 

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen var också emot det förfarande som innefattar en förlängd godkännandeprocess om det saknas information, men som är fullt laglig enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009. Jag anser att vi ska följa den lag som samtliga institutioner antagit och inte tolka lagen godtyckligt baserat på en politisk agenda. Därför valde jag att rösta emot denna invändning.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni (B9-0104/2019) SV  
 

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen var också emot det förfarande som innefattar en förlängd godkännandeprocess om det saknas information, men som är fullt laglig enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009. Jag anser att vi ska följa den lag som samtliga institutioner antagit och inte tolka lagen godtyckligt baserat på en politisk agenda. Därför valde jag att rösta emot denna invändning.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) SV  
 

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) SV  
 

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi (B9-0106/2019) SV  
 

Jag valde att rösta emot denna invändning, eftersom kommissionens genomförandeakt följer de vetenskapliga rekommendationerna från vår myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa. Invändningen motsätter sig godkännandet av denna genomförandeakt, eftersom man oroar sig för att produkten blivit immun mot växtskyddsmedlet glyfosat. Dock säger den vetenskapliga analysen att gränsvärdena för restprodukter av växtskyddsmedel ligger inom ramarna för vad som är säkert för konsumtion. Därtill reglerar inte EU-lagstiftning hur tredjeländer använder växtskyddsmedel, så länge gränsvärdena är säkra för mänsklig konsumtion. Därför valde jag att rösta emot.

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) SV  
 

Resolutionen om EU:s långtidsbudget är mycket expansiv i samtliga delar av budgeten. I ett läge med brexit, nya prioriteringar för unionen med behov av ökade insatser inom klimat, miljö migration m.m. måste Europaparlamentet ha en ansvarsfull hållning till den långsiktiga budgeten. Vi måste visa att vi behandlar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och effektivt. Resolutionen innehåller förslag om en alltför kraftig ökning av budgeten samt saknar helt skrivningar om effektivisering och neddragning av ineffektiva program. Jag har därför valt att rösta nej till resolutionen i sin helhet och, där det har varit möjligt enligt röstlistan, att rösta nej till alltför expansiva skrivningar.

Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV  
 

Betänkandet föreslog långtgående EU-politik inom sysselsättning och arbetsmarknad, där det råder nationell behörighet. Dessutom innehöll det förslag om minimilön och europeiskt försäkringssystem. Centerpartiet är tydligt emot en utveckling där denna typ av frågor beslutas på EU-nivå, och efter att ha röstat emot delar av betänkandet beslutades att rösta emot betänkandet som helhet.

Yhteystiedot