Milan BRGLEZ : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Valtakirjojen tarkastus (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) SL  
 

Poročilo Odbora za pravne zadeve je na prvi pogled tehnično opravilo za sprejetje sklepa o veljavnosti mandatov na podlagi informacij oz. nacionalnih seznamov, ki jih po volitvah v Evropski parlament posredujejo države članice. Navidezna tehničnost je v tokratnem poročilu toliko večja, ker - kot ugotavlja tudi Poročilo samo - vse države članice niso sporočile vseh imen izvoljenih kandidatov, tako da seznam imen poslancev Evropskega parlamenta, katerih mandat je veljaven, ne odraža izidov glasovanja ter s tem volje državljank in državljanov EU. Čeprav smo se evropske poslanke in poslanci imeli možnosti seznaniti in na plenarnem zasedanju odločati le o različici besedila, iz katere so bili izločeni deli, ki jih je predsednik Evropskega parlamenta brez vnaprejšnjega ali naknadnega pojasnila označil za nesprejemljive, sem glasoval za Poročilo. S sprejetjem slednjega Evropski parlament namreč zelo jasno »ponovno prosi pristojne nacionalne organe, naj mu nemudoma sporočijo vsa imena izvoljenih kandidatov in imena nadomestnih kandidatov, skupaj z vrstnim redom glede na izide glasovanja, ter odločno poziva vse, ki še niso ustrezno sporočili imen kandidatov, naj to storijo brez odlašanja«. Pričakujem, da bodo države članice nemudoma sledile temu pozivu in da se bo predsednik Evropskega parlamenta zavzel za dosledno spoštovanje pristojnosti Evropskega parlamenta kot celote.

Yleislaturi mobiileille radiolaitteille (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) SL  
 

Predlog resolucije sem podprl, saj menim, da predstavlja pomemben poziv Evropski komisiji h končni uresničitvi večletnih prizadevanj na področju univerzalizacije polnilcev, kar se v svojem bistvu neposredno veže na delovanje le-te skladno z izhodišči in smernicami, ki jih je Evropski parlament nedavno sprejel v okviru resolucije o Evropskem zelenem dogovoru. Dejstvo je, da ponudba različnih modelov polnilcev na trgu pomeni povsem nepotrebno obremenitev tako za okolje kot za posameznega potrošnika. Slednje je toliko bolj zaskrbljujoče, če upoštevamo oceno Evropske komisije, da neuporabni kabli proizvedejo več kot 51.000 ton odpadkov letno. Sodobne elektronske naprave, kot npr. pametni telefoni, so skupaj z njihovimi dodatki podvrženi integrirani obsoletnosti bodisi zaradi kratke življenjske dobe strojne opreme, kot tudi zaradi programskih anomalij določenih naprav. Prav zaradi tega so potrošniki dejansko priseljeni v nakup novih elektronskih izdelkov, kar še dodatno povečuje negativen okoljski odtis, kot tudi finančno breme posameznika. Ob zavedanju, da sodobna mobilna telefonija predstavlja pomembno sredstvo za učinkovito izvajanje določenih vsakodnevnih opravil posameznika, so tovrstni ukrepi, pa če k le-tem umestimo tudi pravico do popravila, izjemno pomembni. Z veseljem pozdravljam tudi dejstvo, da je izid glasovanja o tej resoluciji dosegel obsežno večinsko podporo s 582 glasovi za in le 40 proti predlogu resolucije.

Sukupuolten palkkaero (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SL  
 

Enako plačilo za enako delo ni retorična figura, ki bi jo ponavljali predvsem pred mednarodnim dnevom žensk, temveč pravno zavezujoče načelo iz temeljnih pogodb EU. Zato smo v EU dolžni sprejeti vse možne ukrepe, ki bodo zagotovili odpravo diskriminacije v plačilu med moškimi in ženskami. Po razpravi na preteklem plenarnem zasedanju sem verjel, da je pred predstavitvijo nove strategije za enakost spolov možno sprejeti resolucijo, s katero bi Parlament Komisijo pozval k sprejetju konkretnih ukrepov, ki naslavljajo širše strukturne vzroke neenakega plačila. Žal je nenačelna koalicija liberalcev in konservativnega dela Parlamenta uspela zrušiti amandmaje, s katerimi bi se med drugim zavzeli za večjo transparentnost plačil in (razvrščanja) delovnih mest ter sankcij za kršenje načela enakosti plačil ne glede na spol. Obžalujem tudi, da se večji del Parlamenta ni imel volje in/ali poguma zavzeti za to, da se s priporočili ne spodbuja prekarnosti, deregulacije dela, napadov na kolektivna pogajanja ter privatizacije javnih storitev in sistemov socialne varnosti. Čeprav je Evropski parlament z zavrnitvijo teh dopolnil zamudil priložnost, da zahteva konkreten napredek na področju enakosti spolov, sem končno besedilo resolucije podprl, upajoč, da bo Komisija vsebino zavrnjenih amandmajev kljub vsemu upoštevala pri pripravi svojih predlogov.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) SL  
 

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije je napaka, ki ne glede na način izstopa ter obliko prihodnjega sodelovanja, ki ta trenutek ni še niti približno določena, pomeni veliko izgubo tako na strani Združenega kraljestva kot Evropske unije.
V dolgem in mučnem procesu izstopanja Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki se je začelo že dolgo preden sem postal član Evropskega parlamenta, je bila zame vseskozi največja skrb vzajemna zaščita milijonov državljanov ter njihovih družinskih članov, ki bodo prizadeti zaradi izstopa. Osnutek sporazuma o izstopu po mojem mnenju še vedno ni zagotovilo, da bodo ustrezno zavarovane pravice državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji po izstopu iz nje ter da bosta pravočasno in ustrezno urejena status in pravice številnih državljank in državljanov držav članic, med njimi številnih iz Republike Slovenije, ki bivajo v Združenem kraljestvu, so tam zaposleni ali se izobražujejo.
Zato v celoti podpiram zadržke, ki so v zvezi s tem izraženi v pismu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Čeprav je izstop napaka in čeprav je sporazum daleč od optimalnega, pa je treba storiti vse, da pa ne bi prišlo do izstopa brez dogovora. Zato sem bil primoran glasovati za sporazum o izstopu.

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) SL  
 

V času, ko posamezni državni in nedržavni akterji delujejo v smeri erozije mednarodnega prava, je toliko bolj ključna vloga EU doma in v svetu, da dosledno zagovarja in vztraja pri udejanjanju načel mednarodnega prava. Med temeljna mednarodnopravna načela, ki predstavljajo aksiom delovanja mednarodne skupnosti po drugi svetovni vojni, sodi nevmešavanje v notranje zadeve držav.
Eno izmed najpomembnejših notranjih vprašanj ter bistvenih postopkov v demokratičnih državah je izbira predstavnikov oblasti s strani suverenega ljudstva. Da bi bila spoštovana načela suverene enakosti in demokratičnosti, nima nihče drug kot ljudje te države pravice postavljati (novega) vodstva države. Zunanje priznanje posamezni oblasti ter njenim predstavnikom samim po sebi ne daje legitimnosti, lahko pa ob neprimernem trenutku, ko še niso izpeljani ali spoštovani notranji postopki za njihovo priznanje, pomeni nedopustno vmešavanje v notranje zadeve.
Proces zamenjave oblasti v Venezueli, v katerem se notranja nasprotja zgolj poglabljajo, je zame primer delovanja, v katerem so EU ter posamezne države članice namesto načel mednarodnega prava zasledovale predvsem svoje partikularne interese. Ker je resolucija v zvezi z aktualno situacijo v Venezueli nadaljevanje omenjene prakse ter ker je nastala v soavtorstvu s politično opcijo, ki mednarodno pravo konservativno uporablja in pogosto zlorablja (ECR), sem glasoval proti končnemu besedilu resolucije.

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SL  
 

Skupna zunanja in varnostna politika je področje delovanja EU, na katerem države članice EU kot skupnost uveljavljajo svoje ključne prednosti in interese ter promovirajo vrednote EU v širši mednarodni skupnosti. Ob novih virih in oblikah groženj varnosti v evropski soseščini in na globalnem nivoju je razumljivo, da države članice EU skušajo krepiti sodelovanje tudi na obrambnem področju ter optimizirati obrambno sposobnost s sodelovanjem s partnerskimi organizacijami, med drugim (a ne zgolj!) z zvezo NATO.
Vendar pa mora EU kot unikaten primer miroljubnega sodelovanja evropskih držav po drugi svetovni vojni tudi na področju varnosti in obrambe, izhajajoč iz temeljnih pogodb ter političnih usmeritev za krepitev socialne dimenzije EU, primarno zagovarjati in krepiti človekovo varnost ter pri odgovarjanju na varnostne grožnje (še posebej kibernetske in hibridne grožnje) skrbeti za ravnovesje med varnostjo in svobodo posameznikov. Ker je v Letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike namesto cilja zagotavljanja človekove varnosti v ospredje postavljeno dvigovanje obrambnih izdatkov na 2 % BDP letno in ker poročilo ne odseva duha slovenske ustave, ki določa, da mora izhodišče (državne) obrambe biti predvsem mirovna politika ter kultura miru in nenasilja, sem glasoval proti končnemu besedilu poročila.

Hlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet (B9-0234/2019) SL  
 

V demokratičnih družbah je uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin zamejeno z njihovo odgovorno rabo, ki preprečuje in prepoveduje zlorabe pravic ter poseganje v pravice drugega.
Vztrajanje na neabsolutni naravi pravic je še posebej pomembno za preprečevanje sovražnega govora, ki je tipično usmerjen proti pripadnikom manjšin in ranljivih skupin, kakršne so LGBTI osebe. Preprečevanje ter stroga obsodba sovražnega govora in diskriminacije sta nujna za zaščito pravic LGBTI oseb, vseh pripadnikov manjšin in oseb z nevečinsko identiteto ter za ohranjanje vladavine prava, človekovih pravic in družbenega sožitja.
Dopuščanje sleherne nestrpnosti in diskriminacije proti komurkoli slabi kohezivnost in dejansko demokratičnost družbe. Zanju ne obstaja nobeno opravičilo. Kakršnakoli relativizacija kršenja človekovih pravic s sklicevanjem na tradicijo, zgodovinske okoliščine ali verske razloge je nedopustna. Sama misel na obstoj območij, ki so »očiščena« LGBTI oseb, je grozljiva in nas vrača v neke minule čase, za katere smo si obljubili, da se ne bodo nikoli več ponovili.
Ker resolucija strogo obsoja sleherno nestrpnost in diskriminacijo ter hkrati opozarja na širši kontekst vnovičnega porasta rasizma in ksenofobije, o katerem pričajo tudi zadnji zgodovinsko-revizionistični izpadi italijanskega skrajnega desničarskega gibanja na območju, kjer biva avtohtona slovenska narodna skupnost, sem jo seveda odločno podprl.

Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (B9-0240/2019) SL  
 

Brez svobode medijev in ljudi, ki odgovorno opravljajo svoj poklic v službi javnosti, pade demokracija. Vse pogostejši napadi na novinarje, celo umori novinarjev v državah članicah Evropske unije, so glasen alarm tudi za demokratične institucije Evropske unije, zato je prav, da je Evropski parlament opravil razpravo v zvezi s tragičnim primerom umora malteške novinarke Daphne Caruana Galizia ter da je v končni resoluciji zavzel ostro, načelno stališče, ki sem ga tudi sam podprl z glasovanjem za resolucijo.
Za zavarovanje svobode medijev, demokracije in vladavine prava v Evropski uniji je ključno, da so tako v tem kot v vsakem drugem primeru, izvedeni neodvisni in nepristranski postopki preiskave in kaznovanja storilcev. To je standard, ki ga moramo dosledno zagovarjati in zahtevati, ne glede na zadevno državo ali vsakokratno aktualno vlado.
Brez načelnosti se porušijo evropske vrednote ter zahteva za njihovo spoštovanje v tretjih državah, ki jih Evropska unija spodbuja k napredku v formalni in dejanski demokratičnosti.

Bolivian tilanne (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) SL  
 

Večina južnoameriških držav po prehodu v formalne demokracije ostaja polje politične polarizacije, ki ni le notranja, ampak se okrog sprememb političnih razmerij v njih redno polarizira tudi preostala mednarodna skupnost. Zapletena preteklost z izkušnjami menjav oblasti, v katere so se (na posreden način) vpletale tuje države in drugi nedržavni akterji, je še vedno težavna politična dediščina južnoameriških držav. Zato je potrebna toliko večja previdnost, na kak način in predvsem kdaj se EU pozicionira v situacijah poskusov zamenjave oblasti, kakršen se dogaja v Boliviji. Temeljno vodilo bi moralo vseskozi biti mednarodno pravo in načelo nevmešavanja v notranje zadeve države. Evropski parlament bi se moral tudi v tem v primeru spora glede legalnosti oziroma legitimnosti oblasti postaviti na stran človekovih pravic, na čelu s pravico ljudi odločati o svoji prihodnosti na svobodnih in poštenih volitvah, obsodbe vsakršnega nasilja, predvsem pa proti nasilnim prevratom oblasti in političnemu revanšizmu.
Ker predlog resolucije ne sledi temu pristopu ter se implicitno postavlja na stran enega pretendenta za oblast v Boliviji, in ker so bili zavrnjeni predlogi amandmajev, ki bi vsaj delno popravili resolucijo z obsodbo poskusa vojaškega udara ter opozarjanjem na kršitve človekovih pravic in pravic domorodcev, sem glasoval proti končnemu besedilu resolucije.

Seksuaalikasvatuksen kriminalisointi Puolassa (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) SL  
 

Predlog resolucije je odziv na iniciativo poljske organizacije Pro-Prawo do Życia za sprejetje zakona, ki bi dopolnil kazenski zakonik načeloma z namenom preprečevanja in naslavljanja pedofilije, vendar bi nova določila hkrati prepovedala oz. kriminalizirala izvajanje celostne spolne vzgoje v javnem prostoru (šole) z do dvoletno zaporno kaznijo.
Kot argumentirano v predlogu resolucije, ima spolna vzgoja lahko bistvene pozitivne implikacije na kognitivni, emotivni, fizični in socialni aspekt seksualnosti. Namen tega pa je opolnomočiti otroke in mladostnike z znanjem in vrednotami za zagotavljanje svojega zdravja, dobrobiti in dostojanstva.
Še zlasti v digitalni dobi, kjer je (s pornografijo) fiktivna podoba odnosov in seksualnosti vselej dostopna, postaja vzgoja na področju spolnosti toliko bolj nujna in smiselna. Celostna spolna vzgoja je pomemben vir znanja tako za zagotavljanje preventive na področju zdravja (spolne bolezni), kot tudi (v socialnem kontekstu) za razvoj družbenih odnosov, ki temeljijo na strpnosti in enakopravnosti. Ravno pomanjkanje znanja ob spodbujanju nestrpnosti lahko vodi (med drugim) v nam dobro znane nesprejemljive dogodke, kot je nedavni fizični napad na LGBT skupnost v Ljubljani.
Na osnovi navedenih utemeljitev in v izogib amandmajev, katerih namen je bil razvodeneti in relativizirati resolucijo kot celoto, sem brez zadržka podprl predlog resolucije v njenem osnovnem besedilu.

Yhteystiedot