Jiří MAŠTÁLKA : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Leas-Chathaoirleach 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-de Mhontainéagró
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Comhalta ionadaíoch 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den Mholdóiv
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach NATO (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh)
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, by the European Union, of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence EN  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
OPINION on the report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services EN  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online EN  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe ama séasúracha agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/AE  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
OPINION on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Institutional Framework Agreement between the European Union and the Swiss Confederation EN  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA  
Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on prevention of the use of lead EN  
- P8_DCL(2016)0106 - Tite ar lár  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Dáta oscailte : 03-10-2016
Dáta don titim ar lár : 03-01-2017
Líon na sínitheoirí : 94 - 04-01-2017
Dearbhú i scríbhinn on combating mileage fraud in the second-hand car market EN  
- P8_DCL(2016)0030 - Tite ar lár  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Dáta oscailte : 11-04-2016
Dáta don titim ar lár : 11-07-2016
Líon na sínitheoirí : 147 - 12-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on production of methamphetamine from medicines containing pseudoephedrine EN  
- P8_DCL(2015)0023 - Tite ar lár  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Dáta oscailte : 08-06-2015
Dáta don titim ar lár : 08-09-2015
Líon na sínitheoirí : 52 - 09-09-2015

Dearbhuithe