Mark DEMESMAEKER : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Član
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Potpredsjednik 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
OPINION o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: Vrijeme je za djelovanje!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o dostupnim urbanim područjima i uključivim gradovima za sve  
- P8_DCL(2016)0083 - Ne razmatra se  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 68 - 13-12-2016
Pisana izjava o zaustavljanju odstranjivanja organa zatočenicima savjesti u Kini  
- P8_DCL(2016)0048 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Usvojeno (dana) : 27-07-2016
Popis potpisnika : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Broj potpisnika : 414 - 27-07-2016
Pisana izjava o europskom projektu Med za doručak i Svjetskom danu pčela  
- P8_DCL(2016)0033 - Ne razmatra se  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Broj potpisnika : 224 - 12-07-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima