Lars ADAKTUSSON : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Švedska)

Potpredsjednik 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Odbor za promet i turizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o sprečavanju radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Klimatska diplomacija (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

Provedba Strategije EU-a za mlade (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju slobode vjeroispovijesti u Pakistanu i osudi neutemeljenog oduzimanja slobode Asiji Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Ne razmatra se  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum otvaranja : 25-05-2016
Datum isteka roka : 25-08-2016
Broj potpisnika : 282 - 25-08-2016
Pisana izjava o preusmjeravanju potpore EU-a prema terorističkim organizacijama  
- P8_DCL(2015)0005 - Ne razmatra se  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Datum otvaranja : 09-02-2015
Datum isteka roka : 09-05-2015
Broj potpisnika : 65 - 11-05-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane