Kateřina KONEČNÁ : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Rizničarka

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Češka)

Potpredsjednica 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0048/2019 - David Martin) CS  
 

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Ugovor o osnivanju Prometne zajednice (A8-0022/2019 - Karima Delli) CS  
 

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie jsem v hlasování podpořila. Cílem Smlouvy o založení Dopravního společenství je komplexnější přístup ke spolupráci, který by zahrnoval další dopravní politiky a oblasti související s dopravou. Cílem smlouvy je také vytvořit dopravní společenství v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské vodní a námořní dopravy, jakož i rozvoj dopravní sítě mezi Evropskou unií a zeměmi západního Balkánu („dopravní společenství“). Dopravní společenství je založeno na postupné integraci dopravních trhů zemí jihozápadního Balkánu do dopravního trhu Evropské unie na základě příslušného práva EU, mimo jiné v oblasti technických norem, interoperability, bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, řízení provozu, sociální politiky, zadávání veřejných zakázek a životního prostředí, pokud jde o všechny druhy dopravy, kromě dopravy letecké. Smlouva o Dopravním společenství je přínosná pro přístupový proces zemí západního Balkánu a podpoří regionální spolupráci a reformní proces v souvislosti s iniciativou skupiny šesti zemí západního Balkánu, jakož i provádění transevropské dopravní sítě rozšířené na země západního Balkánu.

Program EU-a za borbu protiv prijevara (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) CS  
 

V hlasování o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům, jsem se dne 12. února 2019 zdržela. Návrh Komise týkající se programu EU pro boj proti podvodům na období 2021–2027 zahrnuje soubor opatření, která mají pomoci členským státům a Unii předcházet a bojovat proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci v celních a zemědělských záležitostech. I když návrh Komise zjednodušuje rozpočtové řízení již existujících programů proti podvodům, je zde možné nebezpečí nedostatku spolupráce při zajišťování financování daných opatření. K návrhu sice bylo přiloženo hodnocení ex-ante, ale nebylo provedeno žádné posouzení dopadů. Také bych ráda dodala, že by bylo vhodné stanovit míru spolufinancování grantů, která v návrhu Komise chyběla.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji  
- B8-0591/2018  

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o kroničnim bolestima dišnog sustava  
- P8_DCL(2016)0115 - Ne razmatra se  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 249 - 25-01-2017
Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017
Pisana izjava o razlikama u sastavu i kvaliteti proizvoda koji se prodaju na istočnim i zapadnim tržištima EU-a  
- P8_DCL(2016)0053 - Ne razmatra se  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum otvaranja : 09-05-2016
Datum isteka roka : 09-08-2016
Broj potpisnika : 141 - 28-07-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt