Jiří MAŠTÁLKA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Češka)

Potpredsjednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravna pitanja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Odbor za pravna pitanja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenik 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Odbor za pravna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Izvješću o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

Gnojidbeni proizvodi EU-a (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017
Pisana izjava o borbi protiv prijevara na tržištu rabljenih automobila povezanih s kilometražom  
- P8_DCL(2016)0030 - Ne razmatra se  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Broj potpisnika : 147 - 12-07-2016
Pisana izjava o proizvodnji metamfetamina s pomoću lijekova koji sadrže pseudoefedrin  
- P8_DCL(2015)0023 - Ne razmatra se  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Datum otvaranja : 08-06-2015
Datum isteka roka : 08-09-2015
Broj potpisnika : 52 - 09-09-2015

Izjave