Bogusław LIBERADZKI : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Potpredsjednik 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Europski parlament

Kvestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Europski parlament

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestori
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Zamjenik 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke  
- TRAN_AD(2016)589300 -  
-
TRAN 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.  
- CONT_AD(2017)606021 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- TRAN_AD(2017)595617 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Realizacija procesa premještanja (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) PL  
 

Głosowałem za rezolucją „Urzeczywistnienie relokacji”. Polska powinna być otwarta i solidarna wobec wyzwań humanitarnych stojących przed Unią Europejską. W myśl tej idei polska delegacja S&D poparła rezolucję w sprawie urzeczywistnienia relokacji, ale nie bez zastrzeżeń.
Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania, którym jest mechanizm przymusowej relokacji. W naszej opinii decyzja odnośnie formy pomocy dla uchodźców należy przede wszystkim do państw członkowskich, które powinny wziąć pod uwagę trzy aspekty: sytuację humanitarną ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniami religijnymi, ich możliwości adaptacyjne w danym społeczeństwie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.
Ponadto zwracamy uwagę, że polski rząd poparł w 2016 r. decyzję o relokacji. To stanowisko nakłada na Polskę odpowiednie zobowiązanie. Polska, jako wiarygodny członek UE i jeden z największych beneficjentów unijnego budżetu, powinna wykazać się solidarnością z pozostałymi krajami członkowskimi.
Oczekujemy również od Komisji, że jeśli w przyszłości ponownie zaistnieje potrzeba pomocy uchodźcom, to nie będzie się ona odbywała w ramach obecnego mechanizmu alokacji.

Palmino ulje i krčenje prašuma (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) PL  
 

Dzisiejsze głosowanie jest silnym przesłaniem, że UE, jako trzeci co do wielkości konsument oleju palmowego na świecie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób jego produkcji. Nie możemy zapomnieć o skutkach jakie zapotrzebowanie na olej palmowy wywiera na dobrobyt miejscowej ludności i ekosystemów. Powoduje wylesianie, które grozi zaostrzeniem zmian klimatu ze szkodą zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.Komisja Europejska powinna zagwarantować, że tylko olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, co umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Nacrt preporuke na temelju istrage mjerenja emisija u automobilskom sektoru (B8-0177/2017) PL  
 

Po kilku miesiącach Parlament Europejski zrobił decydujący krok naprzód w celu osiągnięcia lepszej współpracy na poziomie Unii Europejskiej między producentami samochodów i organami udzielającym homologacji. Najważniejsze jest pogodzenie interesów konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska. Doszliśmy do porozumienia w celu wzmocnienia zasad zatwierdzania nowych pojazdów na rynku wewnętrznym i uniknięcia kolejnego skandalu. Zapewniliśmy zharmonizowane zasady, surowsze ograniczenia emisji NOx oraz bardziej scentralizowany system kontroli i egzekwowania przepisów.
Bardziej przejrzysty i surowy zestaw zasad doprowadził do zakończenia konfliktu interesów pomiędzy producentami samochodów, organami udzielającymi homologacji tego typu i służbami technicznymi. Będę nadal działał, aby obecny system zapewnił jak najlepszą ochronę konsumentów w UE.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Ne razmatra se  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017
Pisana izjava o uvođenju nove generacije hitne službe 112  
- P8_DCL(2016)0059 - Ne razmatra se  
Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ  
Datum otvaranja : 06-06-2016
Datum isteka roka : 06-09-2016
Broj potpisnika : 53 - 07-09-2016
Pisana izjava o previsokim iznosima mobilnih naknada u EU-u  
- P8_DCL(2016)0014 - Ne razmatra se  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 177 - 25-05-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane 

Kontakt