Christofer FJELLNER : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Švedska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračune
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračune
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila  
- ENVI_AD(2016)585489 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje  
- ENVI_AD(2016)582292 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove  
- ENVI_AD(2018)627040 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.  
- INTA_AD(2018)623884 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Stanje rasprave o budućnosti Europe (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV  
 

Vi röstade mot Europaparlamentets inspel till den större debatten om EU:s framtid, då denna utstakar en framtida inriktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser inte att parlamentet bör tilldelas initiativrätt på lagstiftningsområdet, då detta skulle omkullkasta den nuvarande institutionella maktbalansen med kommissionen som verkställande organ. Vi anser vidare inte att finanspolitik och ekonomisk politik bör bli områden med delad befogenhet mellan EU och medlemsländerna, då medlemsländerna bäst fattar beslut på egen hand inom dessa områden och med hänsyn till nationella omständigheter. Vi vill inte att beslut om den svenska välfärden ska flyttas till Bryssel och kan därför inte ställa oss bakom inrättandet av den europeiska sociala pelaren. Vi är fortsatt emot en alltför stor budget för den gemensamma jordbrukspolitiken och verkar för fortsatta nedskärningar inom detta område i den kommande långtidsbudgeten.

Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (B8-0096/2019, B8-0099/2019) SV  
 

Vi anser att alla länder måste respektera individuella fri- och rättigheter och vi röstade för alla ändringsförslag om att stärka kvinnors och hbti-personers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom en betydande del av betänkandets innehåll i övrigt förordade en vänsterdriven politik eller överföring av arbetsmarknads- och socialpolitik till EU avstod vi i slutvoteringen.

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka (A8-0027/2019 - Alain Cadec) SV  
 

Fiskeavtal ger möjlighet till ömsesidiga ekonomiska fördelar för de avtalsslutande parterna. I det här fallet är det dock otydligt om sådana fördelar kommer befolkningen i Västsahara till dels, vars vatten omfattas av fiskeavtalet. Västsahara är inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det dessutom oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte. Därför borde avtalets förenlighet med EU-rätten och folkrätten utredas av EU-domstolen innan det ingås.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima