Ivo BELET : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgija)

Potpredsjednik 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za sigurnost i obranu

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Privremenom izvješću o VFO-u 2021. –2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Emisijske norme CO2 za nova teška vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

Europsko nadzorno tijelo za rad (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o diskriminaciji u sportu  
- P8_DCL(2016)0098 - Ne razmatra se  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 76 - 13-12-2016
Pisana izjava o uspostavi dobrovoljnog programa izvrsnosti za digitalno obrazovanje na razini EU-a  
- P8_DCL(2016)0078 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 48 - 13-12-2016
Pisana izjava o zabrani vlasništva trećih osoba nad igračima u europskom sportu  
- P8_DCL(2015)0066 - Ne razmatra se  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum otvaranja : 11-11-2015
Datum isteka roka : 11-02-2016
Broj potpisnika : 95 - 12-02-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima