Jolanta Emilia HIBNER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poljska)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 07-07-2010 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 15-09-2009 / 03-07-2011 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
 • 16-09-2009 / 03-07-2011 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 04-07-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on regional strategies for industrial areas in the European Union EN  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 
OPINION International Trade Policy in the context of Climate Change imperatives EN  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o borbi protiv dijabetesa u trudnoći  
- P7_DCL(2013)0010 - Ne razmatra se  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 65 - 10-12-2013
Pisana izjava o europskoj kartici za osobe s invaliditetom  
- P7_DCL(2013)0008 - Ne razmatra se  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Datum otvaranja : 20-05-2013
Datum isteka roka : 20-08-2013
Broj potpisnika : 347 - 20-08-2013
Pisana izjava o uključujućem tjelesnom odgoju za trajan razvoj sportskih talenata kod nadarenih učenika s invaliditetom ili bez njega  
- P7_DCL(2013)0001 - Ne razmatra se  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 164 - 15-07-2013

Izjave 

Izjava o financijskim interesima