Leszek MILLER : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) PL  
 

Zgadzam się ze stanowiskiem, że Konferencja ws. przyszłości Europy powinna skupić się na kwestiach związanych z poprawą funkcjonowania Unii w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony. Powinniśmy też zadbać o możliwie szeroki udział w tej debacie wszystkich obywateli.
W dyskusjach na temat przyszłości Unii powinno się jednak pamiętać, że nadrzędnym celem Traktatów jest utworzenie coraz bliższego związku pomiędzy społeczeństwami Europy. Natomiast jego realizacja, szczególnie w okresie aktualnych zmagań z poszanowaniem rządów prawa w i wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, powinna skłonić do podjęcia kwestii przeniesienia na grunt prawa pierwotnego zasady pierwszeństwa prawa Unii. Jak dotychczas wynika ona bowiem jedynie z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości bazującego na systematyce i wykładni ducha Traktatu Rzymskiego.
Inną kwestią, na którą w świetle bieżących wydarzeń Konferencja powinna zwrócić uwagę podczas przeglądu traktatów jest konieczność dostosowania - niezmienianego od czasów Traktatu EWWiS - protokołu dotyczącego immunitetu formalnego przysługującego członkom PE. Z biegiem lat, Parlament Europejski przekształcił się ze zgromadzenia doradczo-kontrolnego w podstawowy organ legislacyjny UE, którego posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich, a nie jak w czasach węgla i stali - delegowani przez parlamenty krajowe. W konsekwencji, to PE powinien każdorazowo decydować o uchyleniu immunitetu własnego posła, a nie sąd krajowy deliberować, czy z takim wnioskiem ewentualnie wystąpić.

Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) PL  
 

Cieszy fakt, że Parlament Europejski obchodzi dziś uroczyście 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka ONZ. Jest to chwila podniosła tym bardziej, że do powstania tekstu Konwencji, jako jej pomysłodawca, w znaczniej mierze przyczyniła się Polska. Podstawę merytoryczną projektu stanowiły zaś dokonania polskiej myśli pedagogicznej, przede wszystkim koncepcja filozoficzno-wychowawcza doktora Janusza Korczaka – heroicznego dyrektora Domu Sierot w okupowanej Warszawie.
Prawa dziecka są rozwinięciem katalogu praw człowieka i, jako takie, powinny podlegać szczególnej ochronie. Zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu, że Unia Europejska powinna rozważyć przystąpienie do Konwencji w charakterze strony, co mogłoby wzmocnić wymiar ochrony praw dziecka w Unii. Uważam jednak, że byłby to gest w głównej mierze symboliczny, gdyż do Konwencji należą już wszystkie państwa członkowskie.
Rzeczywiste działania UE na rzecz ochrony praw dziecka powinny skupiać się – moim zdaniem – na zwalczaniu ubóstwa i marginalizacji społecznej najmłodszych. Niestety, najczęściej bieda jest zjawiskiem dziedzicznym. Dlatego mając na uwadze dobro dzieci, Unia powinna skupiać się na wdrażaniu programów pomocowych, jak Child Guarantee , które pozwolą zapewnić każdemu dziecku w Europie zagrożonemu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostęp do darmowej opieki zdrowotnej, darmowej edukacji, bezpłatnej opieki i wychowania przedszkolnego, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania. Dopiero osiągnięcie tych celów sprawi, że poszanowanie praw dziecka będzie zupełne.

A termékek távértékesítése és bizonyos belföldi termékértékesítések (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) PL  
 

Przedstawiona przez Komisję Europejską nowelizacja dyrektywy Rady w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do przyjętej w ostatnim czasie tzw. dyrektywy o VAT w handlu elektronicznym. Popieram zaproponowane rozwiązania, ponieważ pozwolą one uszczelnić system podatkowy, rozszerzając system procedur względem podatników nieposiadających stałej siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne. To samo dotyczy podatników, którzy jedynie ułatwiają – za pośrednictwem platform handlowych lub portali – dostawy towarów przez innych podatników.
Uważam, że Komisja powinna uwzględnić we wniosku wszystkie zmiany zaproponowane przez Parlament, szczególnie te, które pozwolą określić właściwe państwo członkowskie identyfikacji podatkowej w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Ponadto efektywna współpraca państw członkowskich w Radzie nad procedowanymi zmianami podatkowymi powinna skłonić Komisję Europejską do przedłożenia w niedługim czasie dalej idących wniosków legislacyjnych, dotyczących w szczególności ustanowienia skutecznego podatku cyfrowego w Unii Europejskiej względem podmiotów czerpiących z jednolitego rynku gigantyczne zyski, lecz nieodprowadzających z tego tytułu należnego podatku jedynie dlatego, że ich siedziba znajduje się poza UE.

A szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánítása Lengyelországban (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) PL  
 

Decyzja rządzącej w Polsce większości parlamentarnej, aby kontynuować prace nad zmianami w kodeksie karnym, które prowadziłyby do karania pedagogów za wychowanie młodzieży w ramach edukacji seksualnej, wzbudziła moim zdaniem uzasadniony sprzeciw europejskiej opinii publicznej. Należy jednak podkreślić, że rezolucja Parlamentu Europejskiego w żaden sposób nie zmierza do ograniczenia praw rodziców czy też ich wpływu na wychowanie własnych dzieci. Stanowi jedynie sprzeciw wobec próby penalizacji upowszechniania wśród nieletnich (tj. osób poniżej 18. roku życia) nauczania o ludzkiej seksualności, zdrowiu i stosunkach intymnych.
Dziś w dobie powszechnego dostępu do internetu, w którym aż roi się od niewłaściwych treści, byłoby rzeczą skrajnie nieodpowiedzialną pozostawienie możliwości wychowania seksualnego wyłącznie w gestii rodziców, którzy niekiedy ze względu na zwykłą niechęć do poruszania tej tematyki z własnymi dziećmi unikaliby po prostu przekazywania im niezbędnej wiedzy czy też wyjaśniania interesujących je kwestii, uznając je za wstydliwe.
W dzisiejszych czasach życie nabrało takiego tempa, że seksualność człowieka nie stanowi już żadnego tabu. Dlatego powinniśmy dbać o to, żeby osoby nieletnie właściwie rozumiały treści oglądane w mediach społecznościowych oraz nabyły niezbędną i opartą na faktach wiedzę o tym, jak w sytuacjach intymnych należy zachowywać się odpowiednio i odpowiedzialnie.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) PL  
 

Opowiadam się za przyjęciem nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jest ona niezbędna, ponieważ stanowi część unijnego planu awaryjnego mającego na celu złagodzenie najpoważniejszych zakłóceń spowodowanych wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Nowelizacja przewiduje, że osoby, które utracą pracę wskutek nieprzewidywalnych konsekwencji brexitu, będą mogły liczyć na pomoc z EFG. Oficjalne dane angielskiego urzędu statystycznego pokazują, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii stanowią najliczniejszą mniejszość narodową. Można zatem przyjąć, że to także nasi obywatele będą beneficjentami funduszu, co pozwoli im przetrwać ten trudny okres.
Popieram wniosek Komisji również dlatego, że stanowi on wyraźny polityczny sygnał, że Unia Europejska – za pośrednictwem EFG – jest w stanie skutecznie reagować w sytuacjach nieprzewidywalnych, obejmując pomocą docelową wszystkich obywateli UE, którzy bez własnej winy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej.

Az EU általános költségvetésének 2020. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem zalecenia w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z brexitem. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii na podstawie porozumienia byłoby z pewnością najlepszym rozwiązaniem. Jednak przedłużający się proces ratyfikacji umowy przez parlament Wielkiej Brytanii oraz deklaracje premiera Borisa Johnsona przekonują, że Unia powinna przygotować się na wszystkie możliwe scenariusze.
Twardy brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, będzie oznaczał brak porozumień prawnych dotyczących stosunków budżetowych między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Zrodzi ponadto niepewność i znaczne trudności w wykonaniu budżetu Unii na lata 2019–2020 w odniesieniu do wszystkich beneficjentów – nie tylko ze Zjednoczonego Królestwa, lecz również z pozostałych państw członkowskich, w tym Polski. W tym kontekście niezbędne jest przyjęcie proponowanych zmian, by zapobiec negatywnym konsekwencjom – głównie poprzez przedłużenie do 2020 r. obowiązywania ram awaryjnych, które pozwolą na zminimalizowanie najbardziej dotkliwych zakłóceń mających wpływ na beneficjentów programów finansowych.

Foglalkoztatási és szociális politikák az euróövezetben (A9-0016/2019 - Yana Toom) PL  
 

Polityka zatrudnienia, zwalczanie bezrobocia i kwestie społeczne w Unii Europejskiej to przede wszystkim domena państw członkowskich. Niemniej jednak Unia również posiada w tym zakresie pewne kompetencje polegające głównie na uzupełnianiu i koordynacji działań państw członkowskich. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w sierpniu 2019 r. stopa bezrobocia w całej UE osiągnęła stosunkowo niski poziom – 6,3 %, zaś w strefie euro – 7,4 %. Pomimo to bezrobocie wśród młodzieży pozostaje nadal niedopuszczalnie wysokie, kształtując się na poziomie 15,2 % w UE i 16,9 % w strefie euro. Te same dane wskazują też, że ponad jedna piąta obywateli UE jest zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie zaś najsłabsze grupy społeczne, jak np. dzieci, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni czy osoby bezdomne.
W tym kontekście podzielam stanowisko Parlamentu Europejskiego, że w celu ograniczenia skali tych negatywnych zjawisk społecznych konieczne jest podjęcie działania na poziomie Unii. W tym celu Komisja Europejska powinna niezwłocznie przedstawić projekty legislacyjne przewidujące m.in. ustanowienie minimalnego wynagrodzenia w całej Unii Europejskiej, ustanowienie funduszu na rzecz walki z ubóstwem wśród dzieci, zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży oraz wzmocnienie praw socjalnych pracowników tzw. platform cyfrowych, którzy poza wynagrodzeniem za pracę nie korzystają z żadnych innych praw pracowniczych gwarantujących m.in. pewność zatrudnienia czy też możliwość płatnego wypoczynku.

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (B9-0038/2019, B9-0039/2019) PL  
 

Podzielam pogląd, że planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powinno nastąpić w oparciu o wynegocjowane porozumienie – tak, by umożliwić obu stronom kontynuowanie współpracy z obopólnymi korzyściami. Uważam jednak, że ważny w tym kontekście jest nie tylko wymiar polityczny przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią, gdyż kluczowe znaczenie ma również sytuacja obywateli – zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii, którzy planując swe życie rodzinne i zawodowe podjęli już często nieodwracalne decyzje.
Unia Europejska powinna również konsekwentnie bronić wynegocjowanego stanowiska w odniesieniu do tzw. rozwiązania awaryjnego dotyczącego granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Z całą pewnością wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie powinno doprowadzić do ponownego powstania sztucznych podziałów na wyspie Irlandii, które w minionych latach były zarzewiem krwawego konfliktu.
Brak zgody parlamentu Wielkiej Brytanii na ratyfikację wynegocjowanego porozumienia i ostatecznie wyjście z UE z dniem 1 listopada br. może prowadzić do nieprzewidywalnych skutków i chaosu prawnego. Mając to na uwadze popieram propozycję warunkowej zgody PE na przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, lecz z uzasadnionego jedynie powodu, który pozwoliłby uniknąć wyjścia bez porozumienia, doprowadziłby do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych, ponownego referendum lub zatwierdzenia przez parlament brytyjski umowy o wystąpieniu.

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar) PL  
 

Opowiadam się za przyjęciem rezolucji ustawodawczej w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany informacji dotyczących danych rejestracyjnych pojazdów. Dzięki tej decyzji Parlamentu możliwe będzie wreszcie pełne wdrożenie w Irlandii postanowień decyzji Rady z 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej. Dotychczas wymiana tych danych nie była możliwa, ponieważ prawodawstwo irlandzkie nie w pełni uwzględniało wymogi stawiane ochronie danych wrażliwych, określonych przez prawo UE. Uważam, że każda inicjatywa podejmowana w celu zwalczania terroryzmu i innych form najpoważniejszej przestępczości w UE powinna być przyjmowana bez zbędnej zwłoki i sprawnie implementowana przez państwa członkowskie.

Kapcsolat