Viktor USPASKICH : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes palaikau Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėtai išrinkta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiama. Manau,kad taikų ir politinį sprendimą galima pasiekti tik visapusiškai gerbiant Nacionalinės Asamblėjos konstitucines prerogatyvas.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes biologinė įvairovė yra būtina ne tik maisto produktų, kuro ir vaistų gamybai, bet taip pat – kartu su sveika natūralia aplinka – yra svarbi ilgalaikiam ekonominiam vystymuisi. Pabrėžiu, kad būtina sukurti visapusišką įvairių lygių valdymo metodą, kurį taikant būtų užtikrinta biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų apsauga, išsaugojimas, atkūrimas ir tausus naudojimas.

Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (A9-0032/2019 - Peter Jahr) LT  
 

. – Balsavau už, nes teigiamai vertinu Europos ombudsmeno pristatytą metinį pranešimą apie 2018 m. veiklą. Pabrėžiu, kaip svarbu užtikrinti skaidrumą ir galimybę visuomenei susipažinti su Tarybos turimais dokumentais, bei pažymiu, jog didelis teisėkūros proceso skaidrumas yra nepaprastai svarbus norint, kad piliečiai, žiniasklaida ir suinteresuotieji subjektai galėtų reikalauti savo išrinktų pareigūnų ir vyriausybių atskaitomybės. Ragiua Europos ombudsmeną teikti daugiau konsultavimo paslaugų ES institucijoms apie geresnę komunikaciją su piliečiais visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) LT  
 

. – Balsavau už, kadangi tikslas – teisėsaugos institucijoms suteikti galimybę teikti prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su EURODAC centrinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia tiksliai nustatyti asmens, įtariamo padarius teroristinį ar sunkų nusikaltimą, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos prevencijos, nustatymo arba tyrimo tikslais.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) LT  
 

. – Balsavau už, nes šiuo susitarimu siekiama visiems ES oro vežėjams suteikti lygias galimybes vykdyti skrydžius maršrutais, jungiančiais Europos Sąjungą su trečiosiomis valstybėmis, ir taip užtikrinti, kad dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų valstybių oro susisiekimo paslaugų susitarimai atitiktų Sąjungos teisę. ES mastu – taip visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) LT  
 

. – Balsavau už, nes tiek pradiniame Komisijos pasiūlyme, tiek Tarybos bendrajame požiūryje siekiama nustatyti naujas taisykles, kad būtų sumažinta MVĮ tenkanti administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos, ir padėti sukurti fiskalines sąlygas, kurios padėtų MVĮ augti ir veiksmingiau prekiauti kitose šalyse.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes manau, kad Europos žaliasis susitarimas yra svarbus ir unikalus postūmis siekiant sukurti viziją, kaip sukurti visiškai energiją efektyviai naudojančią atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamą energetikos sistemą, kuri galėtų patenkinti ES piliečių lūkesčius. Manau, kad visi sektoriai turi daugiau vartoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro. Siūlau dar labiau skatinti netaršių transporto priemonių naudojimą, plėsti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą ir remti netaršaus viešojo transporto plėtrą miestuose. Savo ruožtu raginu didinti investicijas į ES geležinkelių tinklus, kad daugiau žmonių keliautų traukiniais. Taip pat renovuoti viešuosius pastatus, naudoti daugiau medienos konstrukcijų ir ekologiškų statybinių medžiagų.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes JK išstojimo sutartyje numatytos sąžiningos ir subalansuotos nuostatos, kuriomis siekiama apsaugoti piliečių teises tiek pereinamuoju laikotarpiu, tiek po jo. Taip pat būtina užtikrinti, kad ES piliečiams nekiltų sunkumų likti gyventi JK. Kruopštus šių nuostatų įgyvendinimas yra būtinas norint tinkamai apsaugoti "Brexit" galinčius nukentėti asmenis ir jų teises į socialinę apsaugą.

2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) LT  
 

. – Balsavau už, nes žmogaus teisės skiriamas didelis dėmesys Europos Sąjungoje ir už jos ribų, tačiau žmogaus teisių pažeidimų ne mažėja, ne retai jie darosi vis sunkesni, kompleksiškesni, daugėja išpuolių prieš demokratiją ir teisinės valstybės principą visame pasaulyje. Kai kuriuose regionuose iškilęs autoritarizmas, įkūnijo žmogaus teisių nepaisymą, nepritarimo, išraiškos laisvės slopinimą, politizuotą teisingumą.ES turi sutelkti dėmesį į pačias opiausias žmogaus teisių problemas, kurias reikia spręsti tiek vidaus, tiek išorės priemonėmis.

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) LT  
 

. – Balsavau už, nes palankiai vertinu pasiūlymą surengti konferenciją dėl Europos ateities ir manau, kad praėjus 10 metų nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dabar yra tinkamas laikas suteikti ES piliečiams naują galimybę surengti rimtas diskusijas dėl Europos ateities, kad būtų suformuota Sąjunga, kurioje visi norėtume gyventi. Manau, kad Konferencija suteiks galimybę įvardyti, ką ES daro gerai ir kokių naujų priemonių reikia, kad jai sektųsi geriau, kad padidėtų jos pajėgumai ir ji taptų demokratiškesnė. Galvoju, kad Konferencija turėtų ieškoti būdų, kaip įtraukti ES šalių kandidačių atstovus į diskusijas dėl Europos ateities.

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M031
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M031
  1047 Brussels
   
  Contact data: