Jana ŽITŇANSKÁ : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 13-09-2016 / 10-01-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : NOVA (Slovacchia)

Vicepresidente 

 • 22-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Deputati 

 • 01-07-2014 / 21-07-2014 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE  
- EMPL_AD(2017)602832 -  
-
EMPL 
PARERE sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
PARERE sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia  
- FEMM_AD(2015)541617 -  
-
FEMM 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
PARERE sullo statuto per le imprese sociali e solidali  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, som podporila. Tento návrh je súčasťou opatrení, ktorými sa Európska únia pripravuje na brexit, pričom je v rámci neho navrhnuté, aby boli občania Veľkej Británie a občania členských štátov EÚ recipročne od vízovej povinnosti oslobodení. Samotnú vízovú liberalizáciu samozrejme podporujem a myslím si, že keďže doteraz voľný pohyb medzi UK a zvyšnými členskými štátmi bez problémov fungoval, nebudú žiadne ťažkosti s technickým zabezpečením ani so splnením kritérií vízovej liberalizácie. Na druhej strane však už trošku viac problematická bola správa, ktorá túto vízovú liberalizáciu navrhovala a ktorá obsahovala napríklad zmienku o Gibraltári ako o britskej kolónii. Nesúhlasím s tým, aby sa takéto politické vyhlásenia vsúvali do správ, ktoré majú úplne iný účel a ciele, keďže v konečnom dôsledku môžu spôsobiť ich neprijatie. Napriek tomu však považujem vízovú liberalizáciu medzi EÚ a UK za veľmi dôležitú, v dôsledku čoho som sa nakoniec rozhodla správu podporiť.

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) SK  
 

Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som nepodporila. Tieto usmernenia nie sú právne záväzné, ale slúžia skôr ako určité rámce pre koordináciu politík zamestnanosti pre členské štáty. Základom tejto správy bolo zachovanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov z roku 2018 aj pre tento kalendárny rok.
Myslím si, že usmernenia z predchádzajúceho roka boli kvalitne vypracované a zameriavali sa najmä na vytváranie pracovných miest, podporu rovnosti príležitostí, zvyšovanie účasti žien, či zosúlaďovanie dopytu po zručnostiach na pracovnom trhu so vzdelávaním a školeniami. Dôvod, prečo som sa nakoniec rozhodla v hlasovaní zdržať, bol ten, že nesúhlasím s nepriamym rozširovaním rozsahu uznesení tým, že sa do úvodných ustanovení pridávajú odkazy na ďalšie dokumenty, ako napríklad v tomto prípade Európsky pilier sociálnych práv, čo v konečnom dôsledku môže spôsobovať interpretačné nejasnosti.

Gestione dei rifiuti (B8-0231/2019) SK  
 

Návrh uznesenia o nakladaní s odpadom som podporila. Toto uznesenie vyzdvihlo pokroky, ktoré boli v oblasti znižovania vplyvov odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie už dosiahnuté, ale na druhej strane neopomenulo ani mnohé pretrvávajúce nedostatky. Práve v súvislosti s týmito nedostatkami uznesenie prinieslo odporúčania pre Európsku úniu, ale najmä pre členské štáty na to, ako v budúcnosti ešte znížiť mieru vzniku odpadu, ale taktiež aj ako s odpadmi správne nakladať a čo najviac recyklovať. Myslím si, že tieto praktické usmernenia majú pri správnej aplikácií potenciál pomôcť v boji proti nepriaznivým vplyvom nerecyklovaného a nadmerného odpadu, a som veľmi rada, že sa medzi odporúčania dostali aj výzvy na väčšie investície vynaložené na výskum a testovanie inovatívnych riešení, podporu separovaného zberu a tiež kampane na zvyšovanie povedomia občanov. Taktiež treba vyzdvihnúť, že toto uznesenie bolo vypracované na základe petícií od občanov, ktoré Európsky parlament a jeho príslušný výbor v súvislosti s nesprávnym nakladaním s odpadmi v jednotlivých členských štátoch dostal, a som preto veľmi rada, že toto uznesenie bolo rýchlou a do budúcna dúfam aj efektívnou odpoveďou na ich obavy.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Proposte di atti dell'Unione  
I deputati possono chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di atto dell'Unione (nuovo atto o modifica di un atto esistente). Articolo 47 del regolamento

Proposta relativa a un atto dell'Unione sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE  
- B8-0301/2017  

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sull'accesso all'occupazione da parte delle persone affette da disturbi neurologici e dolore cronico  
- P8_DCL(2016)0112 - Decaduta  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Data di apertura : 24-10-2016
Scadenza : 24-01-2017
Numero di firmatari : 179 - 25-01-2017
Dichiarazione scritta sulle differenze nella composizione e nella qualità dei prodotti venduti sui mercati orientali e occidentali dell'UE  
- P8_DCL(2016)0053 - Decaduta  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Data di apertura : 09-05-2016
Scadenza : 09-08-2016
Numero di firmatari : 141 - 28-07-2016
Dichiarazione scritta sulla realizzazione della Via Carpazia quale asse strategico per i trasporti delle regioni orientali dell'UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Decaduta  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data di apertura : 07-03-2016
Scadenza : 07-06-2016
Numero di firmatari : 61 - 08-06-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari