Max ANDERSSON : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Svezia)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Svezia)

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione giuridica
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione giuridica

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari costituzionali
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari costituzionali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'India
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
PARERE sulla guida autonoma nei trasporti europei  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: sistemi di compensazione e di pagamento (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante sulla Libia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Elezioni presidenziali in Venezuela (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari