Maria Gabriela ZOANĂ : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Vicepresidente 

 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Deputati 

 • 05-02-2018 / 20-02-2018 : Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la penisola arabica

Membro sostituto 

 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Commissione per lo sviluppo regionale
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con il Sudafrica
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
PARERE sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) RO  
 

Consolidarea capacitǎţii administrațiilor publice este esenţialǎ pentru toate statele membre, în special în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni și eficiența răspunsurilor furnizate. Consider cǎ acest lucru este benefic şi pentru un proces transparent şi eficient de accesare şi utilizare a fondurilor europene în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune, inclusiv când vorbim de investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investițiile productive în IMM-uri, precum și investițiile legate de dezvoltarea durabilă și energie care oferă beneficii pentru mediu. Susţin introducerea de noi domenii cum ar fi proiectele care vizeazǎ consolidarea securității cibernetice.
Susţin propunerea raportorului de îmbunǎtǎţire a propunerii Comisiei în această direcție, care este în unele puncte lacunară, Parlamentul propunând o serie de completǎri pentru a nu întrerupe experiențele inițiate în perioada de programare 2014-2020.

Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

40 % din teritoriul Uniunii este reprezentat de regiunile transfrontaliere, regiuni unde trăiesc circa o treime din cei 512 milioane de cetățeni ai săi. În aceste zone, un important vector al economiilor locale și regionale îl reprezintă lucrătorii transfrontalieri, care trec zilnic dintr-o țară în alta pentru a merge la muncă și a reveni apoi acasă. Numărul activităților economice la nivel transfrontalier și, implicit, PIB-ul regiunilor respective ar crește cu 2 %, ajungând la aproximativ 91 de miliarde de euro pe an dacă s-ar elimina 20 % din obstacolele frontaliere.
Susțin poziția raportorului potrivit căreia reducerea acestor bariere este posibilă dacă fiecare stat membru ar institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, și pentru a defini sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

Valutazione delle tecnologie sanitarie (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

În fiecare an, 1 300 mii de miliarde de euro, respectiv 10 % din PIB, sunt cheltuiți la nivel european pentru domeniul sănătății. Din aceștia, 220 de mii de miliarde de euro – 1,41 % din PIB – sunt alocați cheltuielilor cu produse farmaceutice și 110 mii de miliarde de euro, cifră care este în creștere, investițiilor în noi dispozitive medicale. Din păcate, accesul pacienților la medicamente și sustenabilitatea sistemelor de sănătate sunt subminate de prețurile ridicate ale medicamentelor noi, care nu aduc întotdeauna progrese terapeutice semnificative. Pe scurt, este nevoie de dovezi clinice mai bune și mai multe ca o bază pentru a determina eficacitatea relativă și beneficiile terapeutice ale medicamentelor, adică calitatea acestora. Autorizația de introducere pe piață, bazată în prezent pe o evaluare a eficacității și siguranței, nu garantează, de una singură, că noul tratament reprezintă un progres, nici măcar nu exclude varianta ca acesta să reprezinte un regres, întrucât studiile și evaluările comparative necesare nu trebuie să demonstreze eficacitatea unui tratament comparativ cu alte medicamente.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari