Jiří MAŠTÁLKA : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Cechia)

Vicepresidente 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione giuridica
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Commissione giuridica
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Membro sostituto 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Commissione giuridica

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro  
- JURI_AD(2018)625394 -  
-
JURI 
PARERE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica  
- JURI_AD(2017)601097 -  
-
JURI 
PARERE sulla relazione relativa all'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
PARERE sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS  
 

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS  
 

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

Prodotti fertilizzanti dell'UE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS  
 

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Interrogazioni alla BCE e concernenti l'MVU e l'SRM 
I deputati possono rivolgere alla BCE interrogazioni con richiesta di risposta scritta e presentare interrogazioni concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Tali interrogazioni sono innanzitutto presentate al presidente della commissione competente. Articoli 140 e 141 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla prevenzione dell'uso del piombo  
- P8_DCL(2016)0106 - Decaduta  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Data di apertura : 03-10-2016
Scadenza : 03-01-2017
Numero di firmatari : 94 - 04-01-2017
Dichiarazione scritta sulla lotta alla frode sul chilometraggio nel mercato delle automobili di seconda mano  
- P8_DCL(2016)0030 - Decaduta  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Data di apertura : 11-04-2016
Scadenza : 11-07-2016
Numero di firmatari : 147 - 12-07-2016
Dichiarazione scritta sulla produzione di metanfetamina ricorrendo a medicinali contenenti pseudoefedrina  
- P8_DCL(2015)0023 - Decaduta  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Data di apertura : 08-06-2015
Scadenza : 08-09-2015
Numero di firmatari : 52 - 09-09-2015

Dichiarazioni