Anna ZÁBORSKÁ : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovacchia)

Vicepresidente 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per lo sviluppo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
 • 20-10-2014 / 05-11-2014 : Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per lo sviluppo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Membro sostituto 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
 • 24-09-2014 / 19-10-2014 : Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
PARERE sul ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite - Come migliorare il conseguimento degli obiettivi di politica estera dell'UE  
- DEVE_AD(2015)564990 -  
-
DEVE 
PARERE Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi  
- DEVE_AD(2015)557325 -  
-
DEVE 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Guardia di frontiera e costiera europea (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 

Pre občanov Slovenska, ale aj ostatných členských štátov je ochrana vonkajších hraníc EÚ jednou z hlavných politických priorít súčasnosti. Jej súčasťou je aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V stredu sme na plenárnej schôdzi diskutovali a hlasovali o dohode Parlamentu s ministrami členských štátov na posilnení agentúry Frontex, ako sa tento nový zbor oficiálne volá. Nové nariadenie by malo zlepšiť fungovanie agentúry, aby dokázala čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a migrácie. Súčasťou dohody je vznik stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ v počte desaťtisíc pracovníkov. Ten by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ale aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. V prvej fáze do roku 2021 by sa mal zvýšiť počet operačných pracovníkov nového Frontexu na päťtisíc. Plný počet by mal zbor dosiahnuť do roku 2027. Nedávna minulosť ukázala, že vojna a nestabilita v krajinách Blízkeho Východu a Afriky dokáže spôsobiť migračnú krízu takpovediac zo dňa na deň. Preto som rada, že nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách. Občania sa jednoducho musia cítiť v Európe predovšetkým bezpečne. Posilnenie ochrany jej hraníc je preto správnym krokom.

Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla promozione del consumo di pesce  
- P8_DCL(2016)0095 - Decaduta  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 66 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sulla lotta all'odio e all'estremismo online  
- P8_DCL(2016)0077 - Decaduta  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 143 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sulla promozione dell'allattamento al seno in Europa e i suoi benefici per la salute  
- P8_DCL(2016)0009 - Decaduta  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Data di apertura : 01-02-2016
Scadenza : 01-05-2016
Numero di firmatari : 116 - 02-05-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari