Ivo BELET : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgio)

Vicepresidente 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'India
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commissione speciale sul terrorismo

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i trasporti e il turismo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per i trasporti e il turismo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Attività parlamentari principali 

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
PARERE sulla relazione interlocutoria sul QFP 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
PARERE su "Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi"  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

Autorità europea del lavoro (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Proposte di risoluzione individuali  
Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. Le proposte ricevibili sono deferite alla commissione competente, la quale decide sulla procedura. Articolo 143 del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla discriminazione nello sport  
- P8_DCL(2016)0098 - Decaduta  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 76 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sull'istituzione, su base volontaria e a livello di UE, di un programma di eccellenza in digitale per la scuola  
- P8_DCL(2016)0078 - Decaduta  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 48 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo  
- P8_DCL(2015)0066 - Decaduta  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Data di apertura : 11-11-2015
Scadenza : 11-02-2016
Numero di firmatari : 95 - 12-02-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari