Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjna (Polonia)

Vicepresidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione giuridica
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione giuridica

Deputati 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissione giuridica
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per le petizioni
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Commissione giuridica
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per le petizioni

Membro sostituto 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i bilanci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra 
Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE Verso una strategia per il commercio digitale  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa  
- PETI_AD(2017)595392 -  
-
PETI 
PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione  
- PETI_AD(2017)595393 -  
-
PETI 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL  
 

Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje w dziedzinie prawa spółek, dzięki którym łatwiej im będzie łączyć, dzielić lub przenosić się w ramach jednolitego rynku. Ponadto proponowane regulacje zapewnią należytą ochronę praw pracowniczych i zapobiegną nadużyciom podatkowym.
Przyjęty dziś wniosek harmonizuje przepisy proceduralne na poziomie unijnym regulujące sposoby przenoszenia spółek z jednego kraju UE do innego oraz transgranicznego łączenia i dzielenia się spółek na dwa lub więcej podmiotów.
Nowe przepisy będą obejmowały również środki wspomagające organy krajowe w walce z nadużyciami. Tego rodzaju operacje będą objęte skutecznymi gwarancjami w zakresie zwalczania nadużyć służących obchodzeniu przepisów podatkowych, łamaniu praw pracowniczych lub narażaniu na szwank interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych. W razie zaistnienia takiego zdarzenia organ krajowy państwa członkowskiego, z którego pochodzi spółka, wstrzyma przeprowadzenie danej operacji, nawet na bardzo wczesnym etapie jej planowania. Podsumowując, gratuluję sprawozdawczyni Evelyn REGNER bardzo dobrego sprawozdania.

Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL  
 

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania nad nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów. Zatwierdzone zmiany dotyczą lepszej ochrony konsumentów przed wprowadzającymi ich w błąd internetowymi rankingami produktów oraz podwójną jakością produktów i innymi nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Internetowe platformy handlowe i porównywarki takie jak Amazon, eBay, AirBnb czy Skyscanner będą musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania ofert proponowanych klientom. Konsumenci będą musieli być poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka przysługuje im ochrona w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. podwójnej jakości produktów. Chodzi o sytuację, gdy produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby sprawdzić, czy podwójna jakość produktów powinna zostać dodana do „czarnej listy” nieuczciwych praktyk handlowych.

Certificato protettivo complementare per i medicinali (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) EN  
 

The European Parliament supported new rules to make medicines more accessible and to boost competitiveness of the EU producers. The waiver of protection certificates will facilitate to the manufactures based in the EU to produce generic and biosimilar medicines, non-branded drugs with identical or almost identical composition. Furthermore, the proposal introduces an exception to legal protection granted to the original medical product for exporting to the countries, where protection of the original medicines does not exists. It is an important step to equalise the conditions of the European medicines manufactures with the world producers and to boost competitiveness of the European pharmaceutical industry.
I am glad the provision on the possibility of stockpiling drugs during the last 6 months before certificate expires in the EU was passed. It will allow selling of new generic medical products in the EU just the day after the expiration of the certificate. I believe we have managed to strike a good balance between protecting the intellectual property rights, making the medicines more accessible and improving the business environment for the European producers.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla lotta contro il tumore al seno nell'Unione europea  
- P8_DCL(2015)0017 - Conclusa con maggioranza  
Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI  
Data di apertura : 27-04-2015
Scadenza : 27-07-2015
Data di approvazione : 27-07-2015
Elenco dei firmatari : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Numero di firmatari : 394 - 28-07-2015

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari