Janusz ZEMKE : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Polonia)

Deputati 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i trasporti e il turismo
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per i trasporti e il turismo
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Membro sostituto 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari esteri

Attività parlamentari principali 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PL  
 

Popieram sprawozdanie przygotowane przez Basa Eickhouta. Według danych Eurostatu w ostatnich latach emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich stanowiły 5% całkowitych emisji CO2 w Unii Europejskiej. Po roku 1990 emisje z tych pojazdów wzrosły ogólnie o 14%. Jeżeli nie zostaną podjęte energiczne działania, to emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrośnie o kolejne 10% do 2030 roku. W obowiązującym stanie prawnym sprawy te nie są wystarczająco uregulowane ani na poziomie UE, ani przez państwa członkowskie. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe o 15% do 2025 roku, zaś do 2030 roku o kolejne 15%.
Popieram zaproponowane środki ograniczające emisję CO2 przez pojazdy ciężkie. Wymaga to jednak szerszej palety zachęt finansowych i prawnych do modernizacji i wymiany obecnego taboru. Najskuteczniejsze byłyby oczywiście zachęty finansowe, różne zniżki, tak by skutecznie przyspieszać przechodzenie na transport niskoemisyjny.

Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) PL  
 

Po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. pakietowi mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami przyjętymi przez PE w tej sprawie. Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską, zaś przyjęte rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców należy poprawić. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości. Dla przykładu – zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi. Takich restrykcji w pakiecie mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Znalazłem się w grupie 36 posłów do PE, którzy wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad dyrektywą o prawach autorskich. Jak wiadomo, większość posłów (348) poparła tę dyrektywę, przeciwnych było 274. Oczywiście jestem zwolennikiem zasady, by szanować prawo twórców do godziwej zapłaty za rozpowszechniane dzieła. Równocześnie trzeba jednak pamiętać o drugiej wartości: o swobodzie publikacji i swobodzie dostępu do internetu, która powinna być ograniczana wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Prawa twórców powinny być należycie honorowane, ale i internet powinien być powszechnie dostępny. Te dwie wartości i interesy należy mądrze pogodzić. Moim zdaniem proponowana dyrektywa nie doprowadziła pod tym względem do rozsądnego kompromisu, który spotkałby się ze znacznym poparciem. Należało nad tymi trudnymi, kontrowersyjnymi przepisami unijnymi pracować dalej, zamiast forsować je tuż przed wyborami. Z powyższych powodów wstrzymałem się od głosu.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla commemorazione delle vittime dell'Olocausto e il sostegno per la creazione del Centro della memoria dell'Olocausto di Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Decaduta  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data di apertura : 12-12-2016
Scadenza : 12-03-2017
Numero di firmatari : 135 - 13-03-2017

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari