Mariya GABRIEL : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Vicepresidente

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegazione per le relazioni con la penisola arabica
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Sottocommissione per i diritti dell'uomo
 • 24-06-2016 / 06-07-2017 : Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Sottocommissione per i diritti dell'uomo

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI sulle relazioni politiche dell'UE con l'India  
- FEMM_AD(2017)604576 -  
-
FEMM 
PARERE sull'attuale situazione politica in Afghanistan  
- FEMM_AD(2015)549341 -  
-
FEMM 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  
- AFET_AD(2017)605921 -  
-
AFET 
PARERE sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e sulla politica dell'Unione europea in materia  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
PARERE sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Obblighi in materia di reciprocità dei visti (B8-0173/2017) BG  
 

. – Гласувах в подкрепа на тази ключова за България резолюция, с която Европейският парламент призовава Комисията да предприеме нужните мерки за съблюдаване на механизма за визова реципрочност. С този акт бе отправено силно послание за европейска солидарност към гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния, които все още се нуждаят от визи при пътувания до САЩ.
Комисията подчерта, че постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим със Съединените щати представлява приоритет за ЕС при представянето на последния си доклад по темата през декември 2016 г. С приетата резолюция още веднъж бе потвърдена последователната и открита позиция на Европейския парламент по въпроса. Според нея Комисията е задължена законово да приеме делегиран акт за временно въвеждане на визи за гражданите на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за гражданите на пет държави – членки на ЕС, в това число и България.
Въпреки многобройните призиви от страна на Европейския парламент в тази връзка, Комисията все още не е предприела никакви законови мерки. С приемането на настоящата резолюция на Комисията се дава двумесечен срок това да се случи.

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) BG  
 

. – Подкрепих приемането на доклада поради изложения в него задълбочен анализ на изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ и отправените конструктивни препоръки.
Приближаването на Европейския съюз до неговите граждани винаги е била ключова цел на всички европейски институции, но то никога не е било толкова важно, колкото в контекста на настоящия дебат за бъдещето на Съюза. Важна препоръка в доклада е предложението за увеличаване на бюджета на програмата. Тя потвърждава ангажимента на Европейския парламент за подпомагане на дейности, популяризиращи ползите от европейския проект.
Друг положителен елемент от доклада е предложението следващият програмен период да бъде приет съобразно обикновената законодателна процедура, за да може Парламентът да има по-активна роля. В допълнение приветствам призива към Комисията за повишаване видимостта на програмата и разширяване осведомеността на обществеността относно нейните цели чрез споделяне на най-добри практики в комуникацията на националните звена за контакт. Не на последно място, подкрепям препоръката за провеждане на обучения и семинари по тази тема от националните звена за контакт за изготвяне на ясни предложения за проекти.

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) BG  
 

. – Подкрепих споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, тъй като то утвърждава общите ни ценности и поставя рамка за сътрудничество в сфери от взаимен интерес. Канада е стратегически партньор на ЕС и засиленият политически диалог ще допринесе за постигане на напредък в области като борбата с тероризма, миграцията и образованието.
Подобряването на сътрудничеството с трети държави е един от десетте приоритета на ЕНП в борбата с тероризма. Чрез разширеното партньорство ЕС и Канада поставят основа за създаването на съвместни механизми и предприемането на общи усилия на оперативно равнище. Това включва противодействие на екстремистките стратегии, както и намиране на общ подход за справяне с нововъзникващи заплахи.
Задълбоченото партньорство в управлението на границите представлява конкретна стъпка по предотвратяването и контролирането на незаконната миграция. В контекста на визовата политика за България са важни и поетите ангажименти за постигане на безвизово пътуване за всички граждани на ЕС и Канада.
Културата, образованието и младите хора също са във фокуса на сътрудничеството. Разширяването на възможностите за обмен, особено в областта на мобилността на младите, ще увеличи контактите между гражданите от двете страни на Атлантическия океан. Тези инициативи ще насърчат потока от идеи и ще допринесат за намирането на решения на общите предизвикателства.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sui minori rifugiati scomparsi  
- P8_DCL(2016)0119 - Decaduta  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data di apertura : 21-11-2016
Scadenza : 21-02-2017
Numero di firmatari : 45 - 22-02-2017
Dichiarazione scritta sulla necessità di sostenere e promuovere l'occupabilità dei giovani nella regione euromediterranea  
- P8_DCL(2016)0116 - Decaduta  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Data di apertura : 24-10-2016
Scadenza : 24-01-2017
Numero di firmatari : 88 - 25-01-2017
Dichiarazione scritta sull'accesso universale all'assistenza sanitaria per le madri  
- P8_DCL(2016)0015 - Decaduta  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Data di apertura : 24-02-2016
Scadenza : 24-05-2016
Numero di firmatari : 174 - 25-05-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari