Jan KELLER : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (iċ-Ċekja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) CS  
 

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-tri (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) CS  
 

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni tal-użu taċ-ċomb  
- P8_DCL(2016)0106 - Waqgħet  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Data tal-ftuħ : 03-10-2016
Data ta’ għeluq : 03-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 94 - 04-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tqegħid ta' sinjalazzjoni tal-aħħar ħruġ qabel it-toroq b'pedaġġ  
- P8_DCL(2016)0025 - Waqgħet  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 70 - 12-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni ta' persuni b'diżabilità u r-rikonoxximent aħjar u l-armonizzazzjoni ta' drittijiet, miżuri u strumenti relatati mad-diżabilità fl-Istati Membri  
- P8_DCL(2014)0012 - Waqgħet  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Data tal-ftuħ : 20-10-2014
Data ta’ għeluq : 20-01-2015
Numru ta’ firmatarji : 82 - 21-01-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji