Lars ADAKTUSSON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (l-Iżvezja)

Viċi President 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri 
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Diplomazija klimatika (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tal-libertà reliġjuża fil-Pakistan u li tikkundanna d-detenzjoni mhux ġustifikata tas-Sinjura Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Waqgħet  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Data tal-ftuħ : 25-05-2016
Data ta’ għeluq : 25-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 282 - 25-08-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-infiltrazzjoni ta' għajnuna tal-UE f'organizzazzjonijiet terroristiċi  
- P8_DCL(2015)0005 - Waqgħet  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 65 - 11-05-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi