Urszula KRUPA : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 24-06-2016 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 04-07-2016 / 01-07-2019 : Independent (il-Polonja)

Membri 

  • 05-07-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Sostitut 

  • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali  
- ENVI_AD(2018)627040 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Servizzi ta' indukrar fl-UE għal ugwaljanza aħjar bejn is-sessi (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

 
Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz nad dziećmi jest ważnym elementem życia kobiet jak i mężczyzn w UE oraz stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w okresie kryzysu, w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Zgadzam, się z tezą, iż istnieje potrzeba zapewnienia dziennych ośrodków opieki nad osobami zależnymi, tak, aby opiekunowie mogli podejmować niezbędną dla utrzymania rodziny pracę, ale przede wszystkim należałoby wspierać, również/przede wszystkim finansowo, rodziny, które sprawują taką opiekę czy to nad osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi, gdyż to właśnie w gronie rodziny osoby te czują się swobodnie, akceptowane i bezpieczne.
Nie mogę się zgodzić z tezą iż że w okresie rosnącego zapotrzebowania na opiekę istnieje nieproporcjonalny podział obowiązków opiekuńczych między płciami, który spoczywa głównie na kobietach z powodu stereotypowych ról związanych z płcią oraz nie popieram propozycji zwiększenia urlopów ojcowskich, których rzekomym celem jest zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy oraz podziale obowiązków domowych. To nie stereotyp, ale cechy osobowościowe i charakterologiczne kobiet sprawiają, iż są one za natury lepszymi opiekunkami niż mężczyźni i sprawniej odczytują potrzeby osób od nich zależnych. Urlopy macierzyńskie natomiast pod żadnym warunkiem nie powinny być skrócone na rzecz urlopów ojcowskich, gdyż w pierwszych latach życia dziecka potrzebuje ono do właściwego rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przede wszystkim obecności matki.

Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) PL  
 

Oczywiście istnieje konieczność i głosowałam za wprowadzeniem kontroli nowej substancji psychoaktywnej, jaką jest akrylofentanyl (fenyloakrylamid) – syntetyczny, toksyczny i silnie uzależniający opioid, który stał się przyczyną śmierci w co najmniej 40 przypadkach i spowodował wiele ostrych zatruć, a który pojawił się na europejskim rynku niedawno, w kwietniu ubiegłego roku, jako nowy dopalacz w formie proszku lub sprayu do nosa. Jednak problem z wprowadzaniem nowych, silnie toksycznych dopalaczy będzie istniał nadal, gdyż z chwilą wprowadzenia na listę substancji zakazanych kolejnego dopalacza pojawiają się następne. Dlatego kontroli powinny być poddawane również wszystkie inne substancje psychoaktywne o strukturze chemicznej podobnej do substancji kontrolowanej „akrylofentanyl” lub których budowa cząsteczkowa oparta jest na takiej samej strukturze i których opracowanie i wytwarzanie ma na celu ominięcie poddania kontroli substancji psychoaktywnej, co zmniejszyłoby możliwości wynalazcze chemików narażających ludzkie zdrowie i życie.

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji