Philippe BOULLAND : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake "Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid"  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit")  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het verbeteren van de toegankelijkheid van het Erasmus-programma en het Programma Europa voor de Burger  
- P7_DCL(2012)0021 - Vervallen  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Datum bekendmaking : 11-06-2012
Vervaldatum : 11-10-2012
Aantal ondertekenaars : 169 - 11-10-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen