Anthea McINTYRE : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- AGRI_AD(2019)639624 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 

The UK Conservative delegation voted in favour of DAB 4 as it directly impacts the UK abatements for 2015 and 2018, amounting to EUR 710.4 million (GBP 57.7 million) and EUR 408.6million (GBP 365.5 million) respectively. While we would normally abstain on these budget votes as the UK is leaving the EU, given the direct positive financial impact of DAB 4 on the UK taxpayer, we believe that it is imperative to continue to support the principle of a UK abatement for as long as we are members.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag