Jean ROATTA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 22-10-2012 / 04-11-2012 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de situatie van de mensenrechten in de Sahel en in de Westelijke Sahara  
- DEVE_AD(2013)510830 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag betreffende mensenrechten in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen