Nikos CHRYSOGELOS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Ecologist Greens (Griekenland)

Ondervoorzitter 

  • 27-02-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Leden 

  • 02-02-2012 / 26-02-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo

Plaatsvervanger 

  • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene sector, de zeevaart en het toerisme in de EU  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- ENVI_AD(2013)502089 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de rechten van personen met een handicap  
- P7_DCL(2014)0008 - Vervallen  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 142 - 17-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen