Birgit COLLIN-LANGEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven onderling in de voedselvoorzieningsketen  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven  
- ENVI_AD(2017)595378 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen  
- ENVI_AD(2015)544486 -  
-
ENVI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Afvalbeheer (B8-0231/2019) DE  
 

Ich habe für die Entschließung gestimmt. Ich bin eine große Befürworterin des im letzten Jahr hier verabschiedeten Abfallpakets. Die Mitgliedstaaten sollten angehalten werden, die Maßnahmen schnellstmöglich und so effektiv wie möglich umzusetzen.
Die Vorschriften schützen nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich befürworte die Anwendung spezifischer Vorschriften für den Transportsektor in Bezug auf die Entsenderichtlinie. Durch die Einführung einheitlicher Dokumente und die stärkere Einbeziehung der Binnenmarkt-Informationssysteme werden wir die Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen der Kraftfahrer und der Unternehmen verbessern.

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt. Ich begrüße die Ausnahmen für Handwerker und den Werksverkehr und die frühere Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers. Mir ist wichtig, dass wir mit diesem Bericht die Wirtschaftlichkeit von KMU nicht beeinträchtigen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een gemeenschappelijk antwoord op het zikavirus  
- P8_DCL(2016)0060 - Vervallen  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 07-09-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen