Minodora CLIVETI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië

Plaatsvervanger 

  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

all-activities 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het EU-stappenplan tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit  
- FEMM_AD(2013)519816 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU  
- FEMM_AD(2013)516859 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de kwijting 2011: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van prostaatkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2014)0001 - Vervallen  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 162 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over onderwijs en werkgelegenheid voor personen met een autismespectrumstoornis of daaraan verwante stoornis  
- P7_DCL(2013)0025 - Vervallen  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum bekendmaking : 09-12-2013
Vervaldatum : 09-03-2014
Aantal ondertekenaars : 160 - 10-03-2014
Schriftelijke verklaring over de bevordering van de rechtskennis in het onderwijs  
- P7_DCL(2013)0013 - Vervallen  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 58 - 10-12-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen