Jean-Jacob BICEP : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Leden 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Commissie buitenlandse zaken
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake EU-donorcoördinatie met betrekking tot ontwikkelingshulp  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
ADVIES inzake bevordering van een Europese vervoerstechnologiestrategie voor de toekomstige duurzame mobiliteit in Europa  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
ADVIES inzake regionaal kwaliteitsmerk: naar de beste praktijken in plattelandseconomieën  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale slavernij  
- P7_DCL(2013)0002 - Vervallen  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 116 - 15-07-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen