Francesca BARRACCIU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Partito Democratico (Italië)

Leden 

  • 17-01-2013 / 05-02-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
  • 17-01-2013 / 14-04-2013 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 17-01-2013 / 27-02-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
  • 11-03-2013 / 08-10-2013 : Commissie begrotingscontrole
  • 15-04-2013 / 27-02-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 16-01-2013 / 23-01-2013 : Commissie verzoekschriften
  • 24-01-2013 / 14-04-2013 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 10-04-2013 / 27-02-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake regionale kwaliteitsmerken: naar de beste praktijken in plattelandseconomieën  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van de hoge percentages niet-overdraagbare ziekten op eilanden  
- P7_DCL(2014)0002 - Vervallen  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 61 - 14-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen