Anneleen VAN BOSSUYT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 08-01-2015 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 08-01-2017 / 03-07-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 05-07-2017 / 07-01-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Voorzitter 

 • 21-06-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Leden 

 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-01-2015 / 02-07-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 20-06-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 21-06-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 14-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU  
- IMCO_AD(2018)612223 -  
-
IMCO 
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over de strijd tegen cybercriminaliteit  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een luchtvaartstrategie voor Europa  
- IMCO_AD(2016)582050 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)  
 

Onze delegatie is ingenomen met de inspanningen die worden geleverd om meer flexibiliteit te voorzien voor Europese producenten van generieke geneesmiddelen. De snelle toegang tot generieke geneesmiddelen in Europa komt onze patiënten enkel ten goede door meer democratische prijzen, zo ook een betere toegankelijkheid tot zorg.
Voor de N-VA is het echter uitermate belangrijk dat deze inspanningen de investeringen in innovatie en onderzoek niet in het gedrang brengen. Ook op farmaceutisch vlak excelleert Europa maar vooral ook België immers als kenniseconomie. De bescherming van het intellectueel eigendomsrecht staat hierbij centraal en moet daarom te allen tijde worden gevrijwaard.

Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda)  
 

Het beperktere toepassingsgebied van het land-van-oorsprongsbeginsel in artikel 3 is een stap in de goede richting. Desalniettemin brengt dit nog steeds een verdere beperking van het gegeven van de belangrijke exclusieve rechten met zich mee. Zo wordt de territorialiteit van het auteursrecht in de EU opnieuw aangevallen, met schadelijke gevolgen voor onze Vlaamse audiovisuele sector.
Nochtans speelt deze sector een grote rol bij de vorming van onze taal en cultuur. Bepaalde auteursrechtelijk beschermde inhoud wordt in andere landen soms geblokkeerd om de waarde van die werken in verschillende markten te beschermen. Een onvoorwaardelijke universele toegang tot series of andere producties zou de financiering ervan in het gedrang brengen.
Wij wijzen er in dat kader ook op dat de territorialiteit van het auteursrecht mede beïnvloed wordt door andere EU-wetgeving zoals het mededingingsrecht en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving over geoblocking met (non-)audiovisuele auteursrechtelijke content na de geplande herziening.
Rekening houdend met bovenstaande argumenten hebben wij besloten om tegen deze wetgeving te stemmen.

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)  
 

Voor N-VA is deze wetgeving een gemiste kans om het auteursrecht aan te passen aan de 21ste eeuw. De wetgeving is onduidelijk en schiet haar doel – eerlijke vergoedingen voor auteurs en artiesten – voorbij. In plaats daarvan wordt het vrije internet in gevaar gebracht.
N-VA is tegen verplichte filter- en monitorsystemen. Computerprogramma’s kunnen geen culturele oordelen vellen, rekening houden met nuances of context. Ze kunnen geen memes begrijpen en parodieën detecteren.
Met een nieuw uitgeversrecht wordt een drempel ingevoerd om laagdrempelig toegang te hebben tot bronnen, media, feiten en nieuws. Wie de toegang tot informatie op het internet wil beperken, kan niet op onze steun rekenen.
Bovendien vrezen wij dat onze Europese innovatieve onlineondernemers de boeken zullen moeten toedoen want het betalen van een uitgeversrecht en dure filtersoftware kunnen zij niet bolwerken.
Om deze redenen heeft N-VA dan ook tegen deze nieuwe regels gestemd.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking  
- P8_DCL(2016)0044 - Vervallen  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016
Schriftelijke verklaring over gezondheidszorg voor transgenders  
- P8_DCL(2016)0011 - Vervallen  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 76 - 02-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen